บรรณาธิการอำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร  เนาวนนท์                    อธิการบดี
ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ทานอก                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์  โชรัมย์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 บรรณาธิการผู้ช่วย

รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน  พิมลบรรยงก์                      ข้าราชการบำนาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร  จันท์เทวนุมาส                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


กองบรรณาธิการ 
 

ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย

 

สถาบันพระปกเกล้า

ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์  พรหมวงศ์

 

มหาวิทยาลัยรกรุงเทพธนบุรี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. นาตยา  ปิลันธนานนท์

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เผชิญ  กิจระการ

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์  ลือนาม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรุณา  เชิดจิระพงษ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาจารย์ ดร. แวววลี  แววฉิมพลี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


บรรณาธิการผู้ช่วยและเลขานุการ

นางสาวศิราณี  กรมโพธิ์ 

(หมายเหตุ: คณะกรรมการจัดทำวารสารชุดนี้เริ่มปฏิบัติงานจัดทำวารสารตั้งวารสารราชพฤกษ์ปีที่ 17 ฉบับที่ 3)