Announcements

วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้มีการจัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความอย่างน้อย 2 ท่าน ในการพิจารณาบทความ 1 เรื่อง โดยมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)  แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

ISSN 1905-1344 (Print)
ISSN 2651-1835 (Online)

กำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
       ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม-เมษายน
       ฉบับที่ 2  เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
       ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน-ธันวาคม

"บทความและข้อความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน  กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป    ในกรณีที่มีการลอกเลียนหรือแอบอ้าง โดยปราศจากการอ้างอิงหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้ทางกองบรรณาธิการทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง"

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ-บทความวิจัย ฉบับที่ 2 ปี 2564

2021-03-04

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ

     วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เข้าสู่ปีที่ 19 แล้ว ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์/นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชพฤกษ์ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)  โดยท่านสามารถส่งบทความมาเพื่อขอรับพิจารณาได้ผ่านระบบ Thaijo นะคะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการวารสารราชพฤกษ์
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
e-mail: ratchaphruekjournal@gmail.com
Tel. 0-4427-2827 ต่อ 14

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ-บทความวิจัย

2020-12-15

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ

     วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เข้าสู่ปีที่ 19 แล้ว ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์/นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชพฤกษ์ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)  โดยท่านสามารถส่งบทความมาเพื่อขอรับพิจารณาได้ผ่านระบบ Thaijo นะคะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการวารสารราชพฤกษ์
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Tel. 0-4427-2827 ต่อ 14

ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงานวารสารราชพฤกษ์

2019-11-01

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงาน และราคาจำหน่ายวารสารราชพฤกษ์ ที่ 586/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562ประกาศรับค่าธรรมเนียม623.jpg