ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น และศูนย์ TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่่ส่งมาเพื่อขอปรับกลุ่มฯ ในฐานข้อมูล TCI ในวันที่ 30 มิถุนายน 64 นั้น  
          ซึ่งผลการประเมินขอปรับเลื่อนกลุ่มของวารสารราชพฤกษ์นั้น ได้ปรับเลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1
โดยการผลประเมินคุณภาพวารสารนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://tci-thailand.org/?p=6373
รายละเอียดหนังสือแจ้งผลการประเมินฯ