ด้วยกองบรรณาธิการวารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา ได้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงานวารสารราชพฤกษ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1320/2564 เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงานฯ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงานในวารสารราชพฤกษ์ ดังนี้

        1. ค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงาน กรณีที่ 1  การพิจารณาตรวจสอบบทความ ตามกระบวนการปกติ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
            จำนวน 2 คน  บุคคลภายใน 2,500 บาท / บุคคลภายนอก 4,000 บาท
        2. ค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงาน กรณีที่ 2  สำหรับผู้นิพนธ์ที่ต้องการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบบทความ 
            จำนวน 3 คน  บุคคลภายใน 4,000 บาท / บุคคลภายนอก 6,000 บาท

           **ให้มีผลสำหรับผู้ที่ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง