ด้วยกองบรรณาธิการวารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีมติให้ยกเลิกการเผยแพร่วารสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่มในปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นฉบับแบบรูปเล่มสุดท้าย และจะเริ่มเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Journal) ตั้งแต่วารสารราชพฤกษ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ท่านสามารถสืบค้นบทความในวารสาร และดาวน์โหลดบทความ/วารสารฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซต์

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Ratchaphruekjournal