การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้พินิจวรรณกรรม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ

Main Article Content

สิทธิเดช สอนจังหรีด
สิรินาถ จงกลกลาง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้พินิจวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและหลังการจัดการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 38 คน เครื่องมือ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างละ 30 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 10.44 คิดเป็นร้อยละ 33.50 หลังเรียน 23.44 คิดเป็นร้อยละ 78.15 ความก้าวหน้า 13.00 คิดเป็นร้อยละ 43.32 และหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียน 10.97 คิดเป็นร้อยละ 35.57 หลังเรียน 23.47 คิดเป็นร้อยละ 78.24 ความก้าวหน้า 12.50 คิดเป็นร้อยละ 41.82 และหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

A Study of Matthayomsuksa 6 Students Learning Achievement of the Literature Critical Thinking Learning Unit and Critical Thinking Skill through the Six Thinking Hats Method

This study aimed to study and compare 1) learning achievement of the literature critical thinking learning unit and critical thinking skill through the six thinking hats method before and after, and against the 70 percent criterion, and 2) critical thinking before and after. The research sample included 38 Matthayomsuksa 6 students from Pakthongchai Prachaniramit School in the second semester of the academic year 2015. Research tools were 6 learning lesson plans, learning achievement tests in literature critical thinking learning unit with 30 items testing. Statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation and t-test. The study revealed that relating students’ learning achievement average scores before the lesson were 10.44, which was 33.50 percent. Their average scores after the lesson were 23.44,which was 78.15 percent in general. Their average score also were 13.00 higher, which was 43.32 percent, and after the lessons with the statistical significance at the .01 level. Furthermore, before 70 percent criteria with the statistical significance at the .01 level was revealed. Critical thinking average scores before the lesson were 10.97, which was 35.57 percent. In addition, their average scores after the lesson were 23.47, which was 78.24 percent in general, and their average scores were 12.50 higher, which was 41.82 percent, and after the lessons was higher than before the lessons with the statistical significance at the .01 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

Most read articles by the same author(s)