การศึกษาความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ

Abstract

ในการวิจัยนี้ ได้ศึกษาความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ระเบียบ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน ต่อแนวทางการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 156,000 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากการศึกษา โดยการสำรวจความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน ของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม สรุปได้ดังนี้

1. การปฏิรูปการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน และการสร้างจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ต้องการห้ามไม่ให้บุคคลที่เคยกระทำความผิดต่อสถาบัน ลงสมัครรับเลือกตั้ง, การมีรัฐสภาแบบเลือกตั้งนายก รัฐมนตรีโดยตรง, การปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้เป็นประโยชน์กับประชาชน และสนับสนุนการยึดมั่นความถูกต้อง มีความ ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ

2. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และการปฏิรูปการทุจริตคอรัปชั่น พบว่า ประชาชนต้องการให้ปรับปรุงกฎหมาย การค้ามนุษย์ ความผิดทางเพศ การทำร้ายร่างกาย ขอให้มีโทษหนักขึ้น, ต้องการให้คดีที่มีโทษหนัก ไม่ต้องรอลงอาญา ถ้ามีพยานหลักฐานที่เพียงพอ และความต้องการในการเร่งรัดออกกฎหมาย ที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น อย่างชัดเจน

3. การปฏิรูปการศึกษา และความเหลื่อมลํ้าทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พบว่า ประชาชนต้องการให้การปฏิรูป การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ มีกลไกการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม, การผลิตการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน ทั้งในแง่คุณธรรมและปริมาณ และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยกำหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

4. การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และป่าไม้ พบว่า ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมระบบ ตลาดกลางสินค้าเกษตรให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ, การให้มีโฉนดชุมชน เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ให้เป็นทุนของชุมชนในการประกอบอาชีพ, ต้องการให้ก่อสร้างโรงผลิตนํ้าดื่มในหมู่บ้าน และโรงเรียน เพื่อให้ชุมชน และนักเรียนมีนํ้าดื่มที่สะอาด และต้องการให้ปราบปราม และหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าจากนายทุน และผู้แสวงหา ประโยชน์อันมิชอบจากทรัพยากรป่าไม้อย่างแท้จริง

5. การปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร และการปฏิรูปอื่นๆ เช่น พลังงาน พบว่า ประชาชนต้องการให้เสนอกฎหมาย คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อให้ บุคลากรดำเนินงานได้อย่างอิสระ ตามหลักจรรยา บรรณของวิชาชีพสื่อ ไม่ถูกครอบงำ, ต้องการให้โอนการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในสังกัดของกระทรวง พลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการไฟฟ้า

 

A Study of the Reform Movement Efforts of People in the Northeast Region of Thailand

This research aimed to study the education reform movement that effected people in the northeast by using the quantitative research method. The questionnaire was utilized to collect 156,000 samples people’s opinion towards 11 aspects of reform direction. The statistical data used to analyse were mean (\inline \dpi{80} \bar{X}), standard deviation (S.D.) and percentage.

The research results revealed that; 1. The survey of people’s opinion revealed the results concerning the 11 aspects of reform direction and was divided into 5 groups.

1.1 Concerning political reform, country official administration, and promotion of country administrator’s ethics, most people banned monarchy attackers to join the election, also supported a parliament with directly elected prime minister and needed the improvement of legislation to benefit country people. They promoted the adherence to rightness, honesty, and responsibility.

1.2 Concerning justice procedure and corruption reforms, people required the revision of legislation on human trafficking, sexual offence and physical violent harm to impose the tough penalty without setting perpetrators free on parole in any cases of sufficient evidence. They also sought the government to expedite the legislation having an impact on clearer corruption prevention.

1.3 Concerning education reform and political, economic and social disparities, people required them to be a national agenda with concrete mechanism and the development of education to assemble the nation’s labor needs morally and quantitatively. They also agreed with the increase of opportunities and the 15 - year free education.

1.4 Concerning economic structure reform and land, water and forest resource management, people hunted the increase of the strength and efficiency of agricultural central market system; and deeds to land supply for community for the use and occupation. Not only clean drinking water plant in the village and schools is needed, but the suppression of deforestation and forest resources also.

1.5 Concerning information communication reform and the others, people sought the legislative protection of rights and freedom and professional standard of mass media personnel promotion, so people could work freely according to the professional code of ethics without being dominated by outsiders. They also required more effective management by transferring the Metropolitan Electricity Authority and the Provincial Electricity Authority to be under the control of the Ministry of Energy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles