การมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

Main Article Content

ศิรินาถ แสนบุ่งค้อ
บุญช่วย ศิริเกษ
ภารดี คำมา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กรณีศึกษา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป และเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนใน 4 ด้านนั้น จำแนกตามขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา อาชีพและประเภทกรรมการ มีประชากร จำนวน 170 คน กลุ่มตัวอย่าง 118 คน โดยใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่าที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.8420 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา การทดสอบที (t-test) และ การทดสอบเอฟ (F-test) ผลการวิจัย พบว่า

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารขอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา อาชีพ และ ประเภทกรรมการ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Board Participation in School Management under the Office of Loei Primary Education Service Area 2

This research was objectively purposed to study the basic education institute board’s participation of school administration under Loei Primary Education Service Area Office 2, Phuluang District, Loei Province. It was divided into four aspects: academic, budget, personnel and general information, as well as, to compare the basic education institute board’s participation in four aspects, according to the school size, education, occupation and the type of board. The research had the population of 170 members of the basic education institute board under Loei Primary Education Service Area Office 2, and 118 members were selected as samples by the rating scale questionnaires with a reliability coefficient of 0.8420, and statistically analyzed by the statistic package in terms of frequency distribution, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Cronbach’s alpha coefficient, the paired T-test and one-way analysis of variance (ANOVA) with F-test.

The basic education institute board’s participation of administration was found at the highest level in terms of general administration, and at a high level in terms of academic, budget and personnel administrations. The comparison of the basic education institute board’s participation of administration was found to be overall indifferent at a statistically significant level 0.05. Whereas, the comparison of the basic education institute board’s participation of administration, according to the school size, education, occupation and the type of board, was found to be overall indifferent at a statistically significant level .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles