ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำใฝ่บริการ ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

Main Article Content

สุพรรณนิภา นามกันยา
พิมพ์อร สดเอี่ยม
สุภชัย จันปุ่ม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 311 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า

ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากและภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง (r =.64) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

Relationship between Servant Leadership of Administrators and Effectiveness of Schools under Loei Primary Educational Service Area Office 2

The purposes of this research aimed to study: 1) the level of the servant leadership of administrators, 2) the level of the effectiveness of school and 3) the relationship between the servant leadership of administrators and the effectiveness of school under the office of Loei Primary Educational Service Area Office 2. The samples were 311 Administrators and teachers. The rating scale questionnaires were applied for data collection. The earned data were analyzed to acquire frequency, percentage, mean score, and standard deviation. Pearson Product Moment Correlation Coefficient was applied for hypothesis testing.

The results of the study were as follows: The overall as well as by item of the servant leadership of administrators was at high level. The effectiveness of schools was a high level both in overall and by item. The servant leadership positively correlated with the effectiveness of school at .01 significant level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles