ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง Shopping วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

พิชญากาญจน์ นวชีวพัฒน์
รสริน พิมลบรรยงก์
วันวิสาข์ โชรัมย์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง Shopping วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียกับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก และโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแผนการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง Shopping สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง Shopping สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Usage of Multimedia Electronic Book Entitled “Shopping” in English Subjecct for Prathomsuksa 6 Students

The purposes of this study were to develop multimedia English electronic book entitles “shopping” for Prathomsuksa 6 students, and to compare the students’ learning achievement between students usage of multimedia electronic book. Samples in this study were Prathomsuksa 6 students of Bannongsakae school and Bannonghuorad school, Nongboonmak, Nakhon Ratchasima. Research tools were multimedia electronic book, achievement test and lesson plan “shopping”, mean, standard deviation and T-test for independent, were used for data analysis. The findings were found that the efficiency of the multimedia electronic book is higher than the prescribed criterion. The students’ learning achievement on multimedia electronic book were significantly higher than those students who learned by traditional method at the .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles