แผนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Main Article Content

ชัชจริยา ใบลี
ประกอบ ผลงาม
อรทัย จิตไธสง

Abstract

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อค้นหาแนวทางและสร้างแผนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2) เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธิการสนทนากลุ่มเป้าหมาย การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการสัมภาษณ์เชิงลึกผลการศึกษา พบว่า 1) แผนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้ห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์จากข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ให้บริการ และกลุ่มผู้บริโภคได้โครงการ 36 โครงการ 2) ในการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้เครือข่าย 4 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร 2) กลุ่มผู้ประกอบการที่พัก 3) กลุ่มผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก และ 4) กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว


Development Plan of the Human Capital Potentials to Strengthen for Tourism Management in the Middle Northeast Thailand to ASEAN Economic Community

This research aimed to 1) formulate plans to develop human capital potentials to strengthen fortourism management in the Middle Northeast Thailand, and 2) analyze the possibility of connecting networks of the tourism entrepreneurs in four middle northeast provinces; Khon Kaen, Mahasarakham, Roi Et, and Kalasin. This participatory action research and the research processes comprised focus group discussions, workshops, and in-depth interviews. The study found that formulating tourism human capital potential plans, the study had reviewed its supply chain from the tourism entrepreneurs, officers, and consumers. When the plans formulated, the study gained 36 projects. There were four networks of tourism entrepreneurs; 1) restaurant entrepreneurs, 2) accommodation entrepreneurs, 3) souvenir shop entrepreneurs, and 4) tour entrepreneurs and tour guides.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles