การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษา ในรายวิชา FEM313 การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

Main Article Content

ปกรณ์ สุปินานนท์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา FEM313 การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ที่เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา FEM313 การพัฒนาหลักสูตร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบ KMUTT Learning Environment โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาครุศาสตร์เครื่องกล จำนวน 36 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา FEM313 การพัฒนาหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (\inline \dpi{80} \bar{X}=4.69) เมื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้เรียนมีผลคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบ KMUTT Learning Environment โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่านระบบ KMUTT Learning Environment อยู่ในระดับมาก (\inline \dpi{80} \bar{X}=4.45)


The Development of E-learning for the Students of FEM313 Curriculum Development using Flipped Classroom as a Teaching Method

The purposes of this research are (1) to evaluate the quality of content in FEM 313 (Curriculum development), (2) to evaluate the students achievement after learning by Flipped Classroom method and (3) to study student’s satisfaction toward KMUTT Learning Environment. Samples of this study were utilized e-learning to collect data by purposive sampling from 36 students of mechanic education, students studying FEM313 in the 2nd semester of academic year 2014. The data was analyzed by employing Mean, Standard Divination and T-test for dependent samples. The result of this research study clearly revealed that: (1) The quality of content aspect was at very good level (\inline \dpi{80} \bar{X}=4.69) (2) The students learning achievement on post-test of Flipped Classroom method was statistically significant higher than pre-test at 0.05 level (3) The student’s satisfaction toward KMUTT Learning environment system using Flipped Classroom method was at very good level (\inline \dpi{80} \bar{X}=4.45)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles