รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

อรัญญา เพิ่มพีรพัฒน์
วินัย ทองภูบาล
ประหยัด ภูมิโคกรักษ์
ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำสร้างรูปแบบ และตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ และการตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นแรกประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ขั้นที่สองประเมินยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหาร ประกอบด้วย 26 คุณลักษณะ แบ่งเป็นภาวะผู้นำ 4 ด้าน รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำประกอบด้วย 4 องค์ประกอบผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและผลการประเมินยืนยันสอดคล้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบ

 

Leadership Development Model of Learning Center Executives based on Philosophy of Sufficiency Economy for Education under the Office of Basic Education Commission

This research aimed to study leadership, and to create a model and to test the effectiveness of the leadership development model under the Office of Basic Education Commission. This research consisted of 3 phases ; 1) the study of leadership traits of learning center executives, 2) the creation of a model for developing the leadership of learning center executives and 3) the testing of the model for developing the leadership of learning center executives, which they were separated into two stages : first, the feasibility of the model was assessed administrators-prototypes. Data were collected using these research tools; second, assessment was performed to confirm the effectiveness of the model. The results showed that leadership for executives which consisted of twenty-six favorable traits divided into four aspects; The Leadership development model consisted of four components; the overall assessment of the model as a whole was at the highest level, and the assessment results confirmed the feasibility study of the model.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles