การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education เรื่องระบบของร่างกายมนุษย์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

ภัสสร ติดมา
มลิวรรณ นาคขุนทด
สิรินภา กิจเกื้อกูล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education เรื่องระบบของร่างกายมนุษย์กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน จำนวน 48 คนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย ที่ได้จากการสุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของชิ้นงานนักเรียน 4) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียน โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education เพิ่มสูงขึ้น


STEM Education in Topic of Human Systems to Promote Creative Thinking of 8th Grade Students

This research aimed to promote the creative thinking of 8thgrade students by using STEM Education in topic of human systems. Forty-eight students participated in this research by purposive sampling were in Sukhothai province. The research tools were: 1) the learning management plan, 2) the creative thinking test, 3) creative thinking work evaluation, and 4) semi-structured interview.The researchresults were as follows: 1) level of creative thinking after learning activities was better than before with statistical significance of .05 level, and 2)students who learned with STEM Education had increased their creative thinking.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles