กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์งานฝีมือและหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน

Main Article Content

มัลลิกา คงแก้ว
ประกอบ ใจมั่น
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

Abstract

กลยุทธ์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ งานฝีมือและหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางดำเนินการกลยุทธ์ พัฒนากลยุทธ์และประเมินประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์ การพัฒนากลยุทธ์ดำเนินการโดยวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางดำเนินกลยุทธ์ พัฒนากลยุทธ์ ทดลองใช้กลยุทธ์ ประเมินผลกลยุทธ์และเผยแพร่กลยุทธ์

ผลการวิจัยพบว่า มีองค์ประกอบตราสัญลักษณ์ คุณสมบัติ บรรจุภัณฑ์ วัสดุ รูปทรงและเรื่องราวที่มา แนวทางการดำเนินกลยุทธ์ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพื่อกำหนดกลยุทธ์เบื้องต้น กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย มาตรการและตัวชี้วัด การพัฒนาได้กลยุทธ์การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม การใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบเครือข่าย การเน้นเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด การประเมินผลตัวชี้วัดได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผสมผสานศิลปะทอผ้ากับการปักผ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมทางศาสนา มีรูปลักษณ์ร่วมสมัยตามแนวโน้มการเป็น มรดกโลกเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ากราบพระ การประเมินการใช้กลยุทธ์พบว่าด้านประโยชน์เห็นด้วยมาก ด้านความเป็นไปได้เห็นด้วยมาก ด้านความเหมาะสมเห็นด้วยมากที่สุด และด้านความถูกต้องเห็นด้วยมากที่สุด


Creative Economy Strategy for Manual Skill and Handicraft Community Products

The objectives of strategies in creative economy for manual skill and handicraft community product are 1) to analyze the components and guidelines of strategy, 2) to develop the strategy and 3) to evaluate the outcome of using strategy. To develop strategy, pilot test strategy, evaluate strategy and disseminate strategy were studied, the components and guidelines of strategies have been found and formulated into six aspects; which are, branding, qualifications of products, packaging, material, appearance, and story of products. The guidelines of strategies consist of current situation analysis to formulate preliminary strategy, vision, mission, goals, strategy and indicators. The development achieves participatory action strategy, using knowledge in product development, network system development, emphasizing art and culture identity from local wisdom and products which respond to marketing need. The indicator evaluation discovers new product can be mixed with weaving and embroidery clothes art used in religious activities. New product has contemporary image according to world heritage trend which is clothes for prostrating monks (Pha-Krab-Phra). In evaluating the strategy displays strongly agreeable in the benefit and possibility aspects, and totally agreeable in the appropriate and exactness aspects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles