การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)

Main Article Content

กัญญาภรณ์ นามทอง
สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (\inline \dpi{80} \bar{X}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ (%) และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 9.48 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.76 คิดเป็นร้อยละ 31.60 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนน ความก้าวหน้าเฉลี่ย 7.96 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.62 คิดเป็นร้อยละ 26.53 จิตวิทยาศาสตร์ มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.25 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็นร้อยละ 25.00 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

 

A Study of Learning Achievement on Force and Newton’s Law of Motion Learning Unit, Scientific Process Skills and Scientific Mind of 10th Grade Students : Using Inquiry Cycle Learning Management (7E)

This study aimed to 1) study learning achievement on Force and Newton’s Law of Motion Learning Unit, scientific process skills and scientific mind of 10th grade students, using inquiry cycle learning management (7E), 2) compare learning achievement, scientific process skills and scientific mind of 10th grade students before and after teaching, and 3) compare learning achievement, scientific process skills with the 70% criterion. The sample groups used in this research were 25 students in 10th grade at Sikhionongyakhao School, Sikhio district, Nakhon Ratchasima province, under Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization, who study at the first semester of 2014 academic year. The research tool used in this study were lesson plans, achievement test, scientific process skills assessment and scientific mind assessment. The statistical methods in analyzing the collected data were mean, standard deviation, percentage, and t-test. The findings of this study were as followed; 1) The progress score learning of achievement was 9.48, a standard deviation of 1.76 at 31.60 %. The progress score of scientific process skills was 7.96, a standard deviation of 1.62 at 26.53 %. The progress score of scientific mind was 1.25, a standard deviation of 0.28 at 25.00%, 2) After learning management learning achievement, scientific process skills and scientific mind of 10th grade students were higher statistical significance at .05 level, and 3) After learning management learning achievement and scientific process skills of students were not higher than the criteria of 70 % with statistical significance at .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

Most read articles by the same author(s)