ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รูปแบบสถานการณ์จำลอง เรื่อง การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการนำเสนอ

Main Article Content

วิทวัส สหวงษ์
รสริน พิมลบรรยงก์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบสถานการณ์จำลอง เรื่องการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการนำเสนอ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบสถานการณ์จำลองกับการเรียนแบบปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบสถานการณ์จำลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 103210 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 109 คน ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพ จำนวน 29 คน และกลุ่มตัวอย่างในการทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบสถานการณ์จำลอง 40 คน และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้แบบปกติ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบสถานการณ์จำลองบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบสถานการณ์จำลองแบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วยสถิติที

ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบสถานการณ์จำลอง เรื่องการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการนำเสนอมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.91/82.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบสถานการณ์จำลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบสถานการณ์จำลองอยู่ในระดับมาก


Results of Using Computer Multimedia Lesson Simulation Format Entitled Presentation Equipment Setting

This study was the experimental research which aimed to 1) develop the computer multimedia lessons simulation format entitled “Presentation Equipment Setting”, 2) compare students’ learning achievement between using computer multimedia lessons simulation format via traditional method, and 3) to study the students’ satisfaction on multimedia lessons. The sample were 109 BuriramRajabhat University students of Faculty of Education who registered Educ. 103210 : Innovation and Information Technology in Education course in the second semester of 2014 academic year. They were divided into three groups: 29 cases for the efficiency test, 40 cases for the experimental group, and 40 cases for the controlled group. The instruments used in the study included: The computer multimedialessons simulation format, two lesson plans, a learning achievement test, and a satisfaction questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test for independent groups.

The results of this study revealed that: The efficiency of computer multimedialessons simulation format was 81.00/80.00 which reached the 80/80 prescribed criteria. The students’ learning achievement after using computer multimedia lessons simulationformat was significantly higher than those who studied with traditional method at the .05 level, and the students’ satisfaction showed at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles