ผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้ภาษาในการเข้าสู่สังคมและวัฒธรรม วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

กาญจนี สงนอก
วันวิสาข์ โชรัมย์

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้ภาษาในการเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการใช้ภาษาในการเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษกับการเรียนแบบปกติและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มจำนวน 125 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ จำนวน 42 คน และกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test for independent group)

ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้ภาษาในการเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.16/76.25 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก


Results of Using Multimedia Lesson in English Usage in Social and Culture Society for Prathomsuksa 6 Students

The purposes of this research were : 1) to develop the Multimedia lesson in English Usage in Social and Culture Society for Pratomsuksa 6 students with 75/75 criteria ; 2) to compare the students’ learning achievement between the students learning via Multimedia lesson and who learnt by traditional method ; and 3) to study the students’ satisfaction towards learning by using the Multimedia lesson. An Experimental design by pretest-posttest with control group was applied. The cluster random sampling was applied. The sample of the study was 60 in Pratomsuksa 6, in the academic year 2014 of Kulnoschool under NakhonRatchasima Elementary Educational Service Area office 7. The students were divided into experiment group (n = 30) and control group (n = 30). The experiment group was used Multimedia lesson, while control group was used traditional method. The Multimedia lesson, lesson plan, an achievement test were used for research instruments and a satisfaction questionnaire. The data were analyzed by using percentage, means, standard deviation, and t-test at 0.5 level of significance.

The results found that :

1. The efficiency of Multimedia lesson format was 78.16/76.25 with met the 75/75 criteria.

2. The student’s learning achievement which using the Multimedia lesson was significantly higher than those of traditional method at the .05 level.

3. The students’ satisfaction towards learning by the Multimedia lesson was rated at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

Most read articles by the same author(s)