การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

ไกรศักดิ์ รักพินิจ
กนกพร ฉิมพลี
พันธเรศ ธรรมสอน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา การวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 70 แห่ง ใช้วิธีการสุ่มตามระดับชั้น ผู้ให้ข้อมูล คือ นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เทศบาลละ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 10 คนประกอบด้วย นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล 4 แห่ง และท้องถิ่นอำเภอ 2 แห่ง เลือกโดยวิธีเจาะจง

ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมามีประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า มี 2 ตัวแปร โดยเป็นตัวแปรด้านภาวะผู้นำ 1 ตัวแปร คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี และตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์การ 1 ตัวแปร คือ วัฒนธรรมองค์การลักษณะป้องกันเชิงรุก ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) การสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานให้กับบุคลากร ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3) การสร้างเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 4) การเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล และ 5) การพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


The Guidelines for Enhancing Administrative Efficiency of the Sub-district Municipality in Nakhon Ratchasima Province

The research objectives were 1) the operating efficiency of sub-district Municipality in Nakhon Ratchasima province, 2) the factor that affect per operating efficiency of sub-district municipality in Nakhon Ratchasima province, and 3) the development that operates the efficiency of sub-district municipality in Nakhon Ratchasima province. The research provides 2 steps which are (1) the competence that affect the operating efficiency of sub-district municipality in Nakhon Ratchasima province by its sample is 70 sub-district municipalities in Nakhon Ratchasima province, stratified random sampling. Totally 140 informants were from each municipality, who were mayors or municipal clerks. The research tool was a questionnaire, the statistic use in data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation, and multiple regression analysis (gbr 2). The study develops ways in operating the efficiency of sub-district municipality in Nakhon Ratchasima province, by interviewing informant who were 10 mayors and municipal clerks from 4 different sub-district municipalities and 2 local administrations by purposive sampling.

The results of study show that the sub-district Municipalities in Nakhon Ratchasima province reveals the overall operating efficiency in many levels. Two variables were leadership variable it is influenced by the ideology or building charisma and cultural organization variable it is a proactive cultural organization in defensing style, which showed the statistical significance 0.05 level in developing the efficiency of sub-district municipality in Nakhon Ratchasima province, there are 1) to promote people’s participates , 2) to build the motivation in giving the personnel, people, and who participant related an opportunity , 3) to create an integrated functional network from all sectors both government sector, private sector and others, 4) to strength the leadership of the management and personnel of municipality, and 5) to improve the municipality to be the public learning organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles