ความเหมาะสมของกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) ในรายวิชาการสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Main Article Content

อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาความเหมาะสมของกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) ในรายวิชาการสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการสัมมนาคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความเหมาะสมของกิจกรรมSSPC สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรม SSPC ประกอบด้วย ภารกิจ, กิจกรรมเลือกสรร, สืบค้น, สร้างชิ้นงาน และสื่อสาร ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x}= 4.87, sd.=0. 33)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

มินตรา แสงสุดตา. (2560). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC). กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.

ศราวุธ แจ้งสุข และ สุทิศา ซองเหล็กนอก. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีของครูกลุ่มโรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 4(1) มกราคม-เมษายน, 74-86.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

อนามิกา เศรษฐบุตร. (2559,). สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนขนาดใหญ่ จังหวัดนครนายก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7. วารสารวิชาการเซาธ์อิสท์บางกอก, 2(1) มกราคม-มิถุนายน, 29-42.

อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์. (2558). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษาตามรูปแบบ ADDIE. ขอนแก่น : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต.

อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ และคณะ. (2559). ผลการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 6(2) พฤษภาคม–สิงหาคม, 61-69.

อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ และคณะ. (2558). ผลการศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1. พฤษภาคม 2558. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.