มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยว เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิงโสด

Main Article Content

นวพร บุญประสม

บทคัดย่อ

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นคนโสดส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนั้น ในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวปัจจุบันเป็นกลุ่มที่ไม่ควรมองข้ามเพราะถือว่าเป็นตลาดเฉพาะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อในอัตราที่สูง มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ แต่การจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จต้องมีการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อทำให้เกิดความรอบคอบในการตัดสินใจ บทความนี้ได้เสนอการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมของประเทศให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่มนี้ให้ตรงกับตลาดเป้าหมาย และสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดได้อีกทางหนึ่ง

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2554). ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2555-2559). กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558–2560. กรุงเทพฯ:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2558). เศรษฐกิจพลังหญิง. จุลสารวิชาการอิเลคทรอนิกส์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 1(3), 24-35. สืบค้น 5 พฤศจิกายน 2557, จาก http://www.etatjournal.com/web/menu-read-tat/menu-2015/menu-
32015/672-32015-womenomics

ชลธิชา กลอยเดช. (2557). พฤติกรรมการท่องเที่ยวคนเดียวของผู้หญิงไทย (รายงานผลการวิจัย).เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พนิดา สงวนเสรีวานิช. (2557, 3 ตุลาคม). โสด ครอง เมือง เทรนด์มาแรงของสาวยุคใหม่. มติชนออนไลน์. สืบค้น 18 พฤษภาคม 2559, จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1412312963

ภัทรพร สิทธิวนิช. (2556). ททท.ชวนหญิงวัยทำงานเที่ยวกับโครงการ Lady Journey Go Green.ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้น 26 พฤษภาคม 2559, จาก
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000115889

ลาวัลย์ โพธิพิพัฒน์. (2554). ทัศนคติของประชาชนต่อสิทธิความเท่าเทียมทางการเมืองของสตรีกรณีศึกษา นักการเมืองท้องถิ่นสตรี อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง. (รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยบูรพา).

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2556). ข้อมูลสถิติน่ารู้เพื่อการวิเคราะห์มิติครอบครัว.กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

แสนดี สีสุทธิโพธิ์. (2554). หญิงโสดกลุ่มที่มีการศึกษาสูงและรายได้ดีของจีนกำลังเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่ธุรกิจหมายปอง. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2559, จาก
http://www.thaibizchina.com

Azizan, Marzuki., Chin, Tan Lay., & Razak, Arman Abdul. (2012). What Women Want :Hotel Characteristics Preferences of Women Travellers. Strategies for tourismIndustry Micro and Macro Perspectives, 143-163.

Cohen, Erik. (1979). A Phenomenology of tourist experiences. Sociology Journal, (13),179-201.

Gumaste, Rasika., & Borkar, Sunita. (2013). To study the facilities and amemnities offered for a single lady traveller in the five star and midscale hotel in Mumbai and pune. Tactful Management research journal, 1-5.

Navare, Prachi., & Zagade, Seema. (2015). Single lady traveller – A new concept with respect to pune city. Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management and Technology, (4), 1-6.

UNWTO. (2010). Global report on women in tourism 2010. สืบค้น 20 มิถุนายน 2559, จาก http://www2.unwto.org/sites/all/files/pdf/folleto_globarl_report.pdf