วางได้ก็ไร้ทุกข์

Main Article Content

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง วางได้ก็ไร้ทุกข์
เขียนโดย หวงถง แปลโดย รุ่งอรุณ สินธทียากร
สำนักพิมพ์ be BRiGHT
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554
จำนวน 291 หน้า ราคา 180 บาท
ISBN 9786167005478

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ