ปัจจัยสําคัญในการเลือกผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก กรณี บริษัท อาร์เจ โลจิสติกส์ จํากัด

Main Article Content

นพปฎล ล่ามกิจจา
ไชยยศ ไชยมั่นคง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยสําคัญในการเลือกผู้ให้ บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก กรณี บริษัท อาร์เจ โลจิสติกส์ จํากัด จําแนกตามปัจจัยองค์กร ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ของ บริษัท อาร์เจ โลจิสติกส์ จํากัด ใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จํานวน 232 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าที่ใช้บริการ จํานวน 147 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าดัชนีความ สอดคล้องตามเนื้อหา (IOC) ระหว่าง 0.66-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.76 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสําคัญในการเลือกผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก กรณี บริษัท อาร์เจ โลจิสติกส์ จํากัด ในภาพรวมและรายด้านมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก (X = 3.87) โดยเรียงลําดับ ความสําคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสะดวก ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความปลอดภัย และ ด้านราคา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการที่มีปัจจัยองค์กรต่างกัน เลือกปัจจัยสําคัญ ในการเลือกผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ


คําสําคัญ : ปัจจัยสําคัญ ผู้ให้บริการ บริการขนส่ง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กมล ฉิมบ้านไร่. (2554). การตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากรบางกอกฟรีเทรดโซน กรณี บริษัท วายซีเอซ (ประเทศไทย) จํากัด. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก)

ไชยยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง. (2552). กลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก. กรุงเทพฯ: ซี.วาย.ซิสเท็มพริ้นติ้ง

ธนิต โสรัตน์. (2550). การประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทานโลจิสติกส์, กรุงเทพฯ:

ประชุมทอง บริษัท อาร์เจ โลจิสติกส์ จํากัด. (2557). รายงานผลประกอบการรายปี 2557. สมุทรปราการ: บริษัท อาร์เจ โลจิสติกส์ จํากัด

รัฐพล ลิ้มสุขศรีกุล. (2553). วิธีเลือกบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง ปัญหาในการจ้าง และใช้บริการผู้ให้บริการขนส่ง. สืบค้น 28 มีนาคม 2558, จาก http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2086

วิญญ ปรอยกระโทก. (2544). การวัดระดับการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่ง (Logistics Service Providers: LSPs). TPA News, (174), 45-46.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2557), ธุรกิจขนส่งทางถนนปี 2557: ผู้ประกอบการขนส่งไทยตื่นตัวรับโอกาสที่ท้าทายจาก AEC” กระแสทรรศน์, 20(2451), 51-57. สมคิด สมบัติภัทรา. (2549). สถานภาพการใช้บริการและการเลือก Third Party Logistics Outsourcing ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สราวุฒิ สุวรรณวงษ์. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกของ บริษัท โทลล์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จํากัด. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก).

สายหยุด แผนเจริญ. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก กรณีบริษัท อ้วนคอนเทนเนอร์ จํากัด. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก),

สิทธิชัย ฝรั่งทอง. (2554). เลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งที่ดี ช่วยเสริมคุณภาพงานบริการที่ดีให้ธุรกิจ สืบค้น 28 มีนาคม 2558, จาก http://www.busandtruckmedia.com/page.php?a=10&n=126&cno=2261 สิน พันธุ์พินิจ. (2553). เทคโacno=2261 http://www.busandtruckmedia.com/page.php?a=10&n=126