ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

วิไลพร อักษร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ บริหารจัดการ 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) ด้าน วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตําบลหนองปลิงฯ จํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ถึงโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ด้วยการจําแนกชนิดข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลหนองปลิงฯ มีการบริหารจัดการที่ดีครบทั้ง 6 ด้าน ประเด็นที่สําคัญ 3 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร มีการกําหนดนโยบายการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระที่ควร เรียนรู้ ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 2) ด้านบุคลากร ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูหรือ ผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรมพัฒนาด้านปฐมวัยเป็นประจําทุกปี และส่งเสริมให้ได้รับความรู้และฝึกทักษะ เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 และ 3) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน จากทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินงานให้ชุมชนหรือหน่วยงาน ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ทําให้เกิดความพร้อมใจที่จะร่วมมือในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้ก้าวหน้าต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2553), มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพฯ: สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ทัศนะ สีวะรมย์. (2553). การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น ในอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร. (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ธวัช โพธิ์ทองคํา. (2553). การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ปริยทิพย์ บุญคง. (2546), การศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. (วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์ (2556). แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2556. ม.ป.ท.: สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

สํานักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2545). แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2545-2559). กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์อาสารักษาดินแดน.

สุชาดา กุวะลัย. (2553). การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การ ปกครองท้องถิ่น) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น)