สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

Main Article Content

คเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จํานวน 331 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามและแบบ สัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน ผลการเรียน ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการส่งเสริม ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่วนด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่ําสุด 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ สถานศึกษาและองค์กรอื่น จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของครูอาจารย์และนักเรียน ต่างสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ จัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นและส่งนักเรียนเข้าไปร่วมกิจกรรม กับสถาบันหรือองค์กรอื่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ นักเรียน หรือ ครู อาจารย์ ที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียน ครู อาจารย์ ไปต่างประเทศ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546), พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ขวนี ทองโรจน์. (2557, 30 กันยายน), สภาการศึกษาวิธีปฏิรูปการเรียนรู้ของไทยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มติชน, 16.

ณรงค์ ดิษดี. (2554), สมรรถนะการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกีฬาในเขตภาคเหนือ (สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ประเวศ วะสี. (2550). ระบบการศึกษาที่คุณธรรมนําความรู้ นนทบุรี: โรงพิมพ์และทําปกเจริญผล

ปรีชา หมัดในต. (2550), สมรรถนะด้านการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน อําเภอประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2. (การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพมหานคร

พิมพ์ประวีณา บุญเอี่ยม. (2553). แนวทางการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรองรับสู่การเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. (การศึกษา ค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร)

มิตรสัน ด้วงธรรม. (2555). แนวทางการพัฒนางานวิชาการตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40. (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร)

วันดี โชติศรีพันธุ์พร. (2554). การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร. (สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยนเรศวร)

สงคราม วันแย้ม. (2554), การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามเจตคติของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
(การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42. (2556). เอกสารรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET). นครสวรรค์: ม.ป.พ.

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. (2545) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, กรุงเทพมหานคร, พริกหวานกราฟฟิค

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2557). เอกสารรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548). มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ: สหายบล็อกและการพิมพ์

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 -2561). กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จํากัด

สุกฤตา เกตานนท์. (2555), ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอโคกเจริญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กรณีศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา)