ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อคุณภาพของโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

บุษบา อู่อรุณ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาใช้บริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1) ศึกษาความคาดหวังในการบริการ 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวัง 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมาใช้บริการของนักท่องเที่ยวกับความคาดหวัง ประชากรคือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาใช้บริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรวัด 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเข้าพักกับความคาดหวังในการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า จุดประสงค์ในการเข้าใช้บริการ ระยะเวลาที่เข้าพัก บุคคลที่เข้าพักด้วย จำนวนครั้งที่เข้าพักในช่วง 1 ปี และระบบการจองที่พัก ต่างกัน มีความคาดหวังในการใช้บริการที่โรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลจากการวิจัยทำให้ทราบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาใช้บริการที่โรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ประกอบการ (ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสร้างความพึงพอใจเพื่อให้เกินความคาดหวังของนักท่องเที่ยวได้ต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กองเศรษฐกิจ. (2561). กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.การท่องเที่ยวและกีฬา.

กฤษติญา มูลศรีและรัตนาวดี ศรีดี . (2559). แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม ประชาคมอาเซียน. วารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า19-31.

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพมหานครฯ ,2561.

กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2556). การใช้ SPSS FOR Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพมหานคร:ธรรมสาร.

ผู้จัดการออนไลน์. (2561). Disruption ท่องเที่ยวจีน มาเองไม่ได้มากับทัวร์แล้ว. สืบค้นได้จาก https://mgronline.com/daily/detail/9610000104399.

หนีห่าว มาร์เก็ตติ้ง. (2561).การวิจัยเชิงลึก.วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล. สืบค้นได้จาก https://positioningmag.com/ .

อมรรัตน์ ทองน้ำแก้ว และคณะ (2561) ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อภิราม ชาวดรีย์ (2560) ผู้จัดการโฮเทสดอทคอม (Hotels.com)

Chetanont. (2012). พฤติกรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการบริหารการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยบูรพา.

Li Bo. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. งานนิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจโลก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

Zhang Ziyue. (2560). ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวจีน. ค้นคว้าอิสระหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.