เผยแพร่แล้ว: 2020-02-11

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเงินของผู้มีงานทำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

อธิต ทิวะศะศิธร์, นราทิพย์ ชุติวงศ์, พิทยา ผ่อนกลาง, เบญจวรรณ รักษ์สุธี

62-72