ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

สกุลกาญจน์ สกุลระพีภัสร์
ปฏิมา รุ่งเรือง
ภูษิตย์ วงษ์เล็ก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตราสินค้าวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ดังนี้ 1) ศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีระดับความสำคัญต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า และ 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 316 คน จากโรงเรียนในพื้นที่นี้ จำนวน  25 โรงเรียน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมติฐาน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจัย พบว่า 1) การรับรู้คุณค่าตราสินค้าวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับการรับรู้สูงสุดคือ ด้านคุณภาพของการถูกรับรู้ รองลงมาคือ ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการตระหนักรู้ชื่อตราสินค้า 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่มีความสำคัญสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด  รองลงมาคือ  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  ด้านผลิตภัณฑ์  และด้านราคา  และ 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bunnak, C. and Samanwichit, R. (2017). Khwāmsamphan khō̜ng patčhai kāntalāt nai kānsưksā tō̜ radap ʻudomsưksā kap khunkhā trāsin khā kō̜ranī sưksā mahāwitthayālai theknōlōyī mahā nakhō̜n. [Relationship of Marketing Mix Factors In Studying On The Higher Education and Brand Equity; A Case Study of Mahanakorn University of Technology]. MUT Journal of Business Administration, 14(1), 101 – 124.

ชื่นสุมล บุนนาค และรัชนู สมานวิจิตร. (2560). ความสัมพันธ์ของปัจจัยการตลาดในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากับคุณค่าตราสินค้า กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 14(1), 101 – 124.

Dangpathio, H. (2016). Patčhai sūan prasom thāngkān talāt thatsanakhati læ rǣng čhūngčhai thī song phon tō̜ kāntatsinčhai sư̄ phalittaphan ʻāhān sœ̄m phư̄a phiu khāo khō̜ng wairun nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. [Marketing Mix, Attitudes and Motives Affecting the Purchasing Decision in Nutritional Supplements for Whitening Skin of Teenagers in Bangkok]. (Master’s Thesis, Bangkok University)

หทัยทิพย์ แดงปทิว. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวขาวของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).

Daoprateep, A. (2018). Kānraprū trāsin khā læ phū mī ʻitthiphon tō̜ trāsin khā bon sư̄ sangkhom ʻō̜nlai thī song phon tō̜ kāntatsinčhai sư̄ khrư̄angsamʻāng Kaolī khō̜ng phūbō̜riphōk nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. [Brand awareness and Brand influence on social media affect consumer’s decision to buy Korean cosmetics in Bangkok]. (Master’s Thesis, Bangkok University)

อาทิตยา ดาวประทีป. (2561). การรับรู้ตราสินค้าและผู้มีอิทธิพลต่อตราสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เครื่องสำอางเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).

Jindarak, P. (2017). Kānphatthanā samatthana bukkhalākō̜n sāi wichākān nai sathāban ʻudomsưksā. [Competency Development for Academic Staff in High Education]. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University, 11(1), 221 – 233.

ปัทมาวรรณ จินดารักษ์. (2560). การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 11(1), 221 – 233.

Leegitwattana, P. (2015). Withīkān wičhai thāngkān sưksā (10th edition). [Research Method for Education]. Bangkok : Meen Service Supply.

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2558). วิธีการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: มีนเซอร์วิสซัพพลาย.

Limsarun T., Vongchavalitkul B., Piyasirisilp T., Nawjumpa A.(2018). Khwām phrō̜m khō̜ng naksưksā nai radap ʻudomsưksā tō̜ kān pen phūprakō̜pkān. [The Readiness of University Students toward Entrepreneurs]. Southeast Bangkok Journal (Humannities and Social Sciences), 4(2), 27-45.

ธนกร ลิ้มศรัณย์, บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, ธีติมา ปิยะศิริศิลป, อังควิภา แนวจําปา. (2561). ความพร้อมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อการเป็นผู้ประกอบการ. วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก. 4(2), 27-45.

Manop. (2008). Konlayut kāntalāt nai kān khǣngkhan samrap thurakit sathān sưksā ʻēkkachon. [The Competitive Marketing Strategies of Private Higher Education]. Retrieved September 29, 2020, from https://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1146&pageid=13&read=true&count=true

มานพ . (2563). กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันสำหรับธุรกิจสถานศึกษาเอกชน. สืบค้น 29 กันยายน 2563, จาก https://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1146&pageid=13&read=true&count=true

Natthunatiruj, R. (2019). Kānbō̜rihān kitčhakān naksưksā khō̜ng sathāban ʻudomsưksā nai satawat thī 21. [The Guidelines for Student Affairs Adminstration in 21th Century]. Journal of Educational Administration, Silpakorn University, 10(2), 16 – 17.

รมย์รัมภา ณัฐธัญอติรุจ. (2562). การบริหารกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 10(2), 16 – 17.

Pongpituk, V. (2019). ʻItthiphon khō̜ng khwāmphưngphō̜čhai tō̜ khunkhā trāsin khā khwāmphưngphō̜čhai tō̜ khunnaphāp kānhai bō̜rikān læ khwām chư̄amyōng tō̜ trāsin khā thī song phon tō̜ khwām phakdī tō̜ sinkhā fǣchan trā tāngprathēt. [Influence of Satisfaction With Brand Equity, Satisfaction With Service Quality, Brand Association and Brand Loyalty of International Fashion Brand]. (Master’s thesis in Management Business Administration, Bangkok University)

วีณา พงษ์พิทักษ์. (2561). อิทธิพลของความพึงพอใจต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และความเชื่อมโยงต่อตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อสินค้าแฟชั่นตราต่างประเทศ. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).

Registration and Processing Office. (2020). ʻEkkasān khō̜ng samnak thabīan læ pramūan phon witthayālai sao ʻī bāngkō̜k. [ Report of Registration and Processing Office, Southeast Bangkok College].

สำนักทะเบียนและประมวลผล. (2563). เอกสารของสำนักทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.

Secondary Educational Service Area Office 6. (2020). Khō̜mūn sathiti čhamnūan nakrīan pīkānsưksā 2562. [ Student Data in Academic year 2562 ] . Retrieved October 15, 2020, from http://www.spm6.go.th/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. (2563). ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562. สืบค้น 15 ตุลาคม 2563, จาก http://www.spm6.go.th/

Wongwilairat, S., Leamprecha, N., Rurkwararuk, W., Prachanban, P., (2015). Kānsāng khunkhā trāsin khā phān sūan prasomkān talāt læ prasopkān naksưksā khō̜ng sathāban ʻudomsưksā ʻēkkachon nai prathēt Thai. [Building Brand Equity through Marketing MixandStudent Experience of Private Higher Education in Thailand]. Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal, 9(1), 127 - 139.

สิรินี ว่องวิไลรัตน์, นันทวัน เหลี่ยมปรีชา, วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์, และปกรณ์ ประจันบาน. (2558). การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านส่วนประสมการตลาดและประสบการณ์นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, 9(1), 127 - 139.