ปัจจัยองค์กรและประสิทธิภาพการบริหารการเงินที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

ณฐา ธรเจริญกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กรและประสิทธิภาพการบริหารการเงินที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 378 บริษัท สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ทำการวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์กรในด้านค่านิยมร่วม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน ด้านความเสี่ยงทางธุรกิจและด้านความสามารถในการทำกำไร ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม มีค่า R2 =0.856 ซึ่งอธิบายได้ว่า ปัจจัยองค์กรด้านค่านิยมร่วม ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ และประสิทธิภาพการบริหารการเงิน ด้านปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจและด้านความสามารถในการทำกำไร ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Atsri, T. (2017). Rūpbǣp kānphatthanā phūprakō̜pkān thurakit nai ʻutsāhakam faifā læ ʻilekthrō̜nik khanāt klāng læ khanāt yō̜m. [The Development of entrepreneurship model in electrical and electronic industry of small and medium enterprises (SMEs)]. (Thesis Industrial Business Development and Human Resources Program, King Mongkut's University of Technology North Bangkok).

ธภัทร อาจศรี. (2560). รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและขนาดย่อม. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

Carudabunyong, C. (2013). Kānčhatkān kānngœ̄n. [Financial management]. Bangkok: SE-Education.

เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์. (2556). การจัดการการเงิน. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Chaichomphu, C. (2018). Phonkrathop khō̜ng kānbō̜rihān kānngœ̄n thī mī tō̜ phonlakā rō̜dam nœ̄n ngān khō̜ng ʻongkō̜n nai ʻutsāhakam ʻilekthrō̜nik nai prathēt Thai. [The impact of financial management towards the operation performance of electronics industry in Thailand]. Graduate School Journal, Chiang Rai Rajabhat University. 11(3), 85-93.

ชมพูนุช ไชยชมภู. (2560). ผลกระทบของการบริหารการเงินที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 11(3), 85-93.

Chanchai. A. (2010). Khwāmpen lœ̄t thāng thurakit khūmư̄ kānwāngphǣn konlayut læ kānčhattham BSC. [To business excellence BSC strategic planning and preparation guide (12th ed.)]. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

อัจฉรา จันทร์ฉาย. (2553). สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Department of Industrial Works. (2021). Khō̜mūn sarup nai phāp rūam khō̜ng čhangwat Samut Prākān. [Summary of the overview of Samut Prakan Province]. Retrieved March 24, 2021, from http://reg.diw.go.th/executive/Prov3.asp?prov=11

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2564). ข้อมูลสรุปในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ. สืบค้น 24 มีนาคม 2564, จาก http://reg.diw.go.th/executive/Prov3.asp?prov=11.

Ebel, R.L., and Frisbie, D.A. (1986). Essentials of educational measurement. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. and Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Khamlai, A. (2018). Rāingān kānwičhai rư̄ang konlayut kānčhatkān dōi tūa bǣp čhet S McKinsey thī song phon tō̜ khwāmsamret khō̜ng thurakit frǣnchai nai prathēt Thai. [Research report on 7S McKinsey model management strategies affecting franchise business success in Thailand]. Loei: Loei Rajabhat University.

อภิรดี คาไล้. (2561). รายงานการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การจัดการโดยตัวแบบ 7S McKinsey ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

Kleinbaum, D. G. (1998). Applied regression analysis and other multivariable methods. Phacific Grove: Duxfury Press.

Padsen, P. (2014). Prasitthiphāp konlayut kānbō̜rihān kānngœ̄n kap phonlakā nœ̄n ngān dān kānngœ̄n khō̜ng thurakit phatthanā ʻasanghārimmasap nai prathēt Thai. [Efficiency of financial management strategies and financial performance of real estate development business in Thailand]. (Thesis Business Economics, Mahasarakham University).

ปลวัชร ปดเสน. (2557). ประสิทธิภาพกลยุทธการบริหารการเงินกับผลการดําเนินงานดานการเงินของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

Peters, Thomas J. and Waterman, Robert H. Jr. (2004). In search of excellence. (2nd ed). London: Profile Book.

Prasit, C. (2018). Patčhai phāinō̜k thī mī khwāmsamphan kap khwāmsamret khō̜ng wisāhakit khanāt klāng læ khanāt yō̜m nai čhangwat Chachœ̄ngsao. [The relationship between external factors and business success of small and medium enterprises in Chachoengsao Province]. (Independent research, Master of Business Administration International Business Major, Rajamangala University of Technology Thanyaburi).

เชาวลิต ประสิทธิ์. (2561). ปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).

Sittichai, K. and Santidhorn, P. (2018). Kānčhatkān ʻongkō̜n tām nǣokhit čhet s khō̜ng McKinsey thī ʻư̄a tō̜ kān pen ʻongkō̜n nawattakam kō̜ranī sưksā ʻongkō̜n thī dai rāngwanʻongkō̜nna wat kam yō̜tyīam. [Organization management according to McKinsey’s 7s framework that contributes to innovation organization case study: organization awarded an excellent innovation organization]. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11(3), 1419-1435.

กรรณิการ์ สิทธิชัย และสันติธร ภูริภักดี. (2561). การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(3), 1419-1435.

Wanichbuncha, K. (2020). Kān wikhro̜ tūaprǣ lāi tūa dūai SPSS for Windows. [Multivariate analysis with SPSS for Windows]. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2563). การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวด้วย SPSS for Windows. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Yamane, Taro. (1970). Statistic: an introductory analysis (2nd ed.). New York: Harper & Row.