เผยแพร่แล้ว: 2022-11-15

ต้นทุนและผลตอบแทนของการสานกระติบข้าวบ้านสบจาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์, จิรนันท์ บุพพัณหสมัย, วราพร กลิ่นประสาท

36-50

ศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาล ตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ชญานี โยธาสมุทร, พยอม ธรรมบุตร, เสรี วงษ์มณฑา, กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์

64-80

EQ Note ความสำเร็จเริ่มต้นที่หัวใจ

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

132-135