พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

สมรศรี คำตรง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 507 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวมีการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว ความถี่ในการเดินทางในประเทศ 1-3 ครั้งต่อปี พักค้างคืน 2 คืน กิจกรรมที่นิยมคือ พักผ่อนหย่อนใจ และหลังการเดินทางท่องเที่ยวนิยมถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านสื่อส่วนบุคคล 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด และให้ความสำคัญเรื่องการโฆษณาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ 3) พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Z ได้แก่ การค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน และงานแสดงสินค้าทางการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chaijan, S. (2016). Thatsanakhati thī mī tō̜ kānthō̜ngthīeo nai prathēt Thai læ nǣonōm phrưttikam kānthō̜ngthīeo khō̜ng klum Baby Boomer nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n læ parimonthon. [Attitudes and Behavioral Intention Toward Tourism in Thailand among Baby Boomer Group in Bangkok and its Vicinity]. Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 8(15), 160-181.

สุจิตรา ไชยจันทร์. (2559). ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม Baby Boomer ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(15), 160-181.

Kanchanawong, P. & Siri, R. (2018). Phrưttikam kānchai theknōlōyī sārasonthēt læ kānsư̄sān thāngkān thō̜ngthīeo khō̜ng nakthō̜ngthīeo chāo Čhīn thī dœ̄nthāng mā thīeo nai čhangwat Chīang Mai. [Behavior Analysis of Information and Communication Technology usage of Chinese Tourists in Chiang Mai, Thailand]. Journal of Yala Rajabhat University, 13(1), 101-113.

ไพศาล กาญจนวงศ์ และรักธิดา ศิริ. (2561). พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 13(1), 101-113.

Kumplew, V., Chatrungruang, B. & Tarapitakwong, S. (2016). Patčhai thī mī phon tō̜ kāntatsinčhai dœ̄nthāng thō̜ngthīeo bǣp phačhonphai khō̜ng nakthō̜ngthīeo chāo Thai læ chāotāngchāt nai čhangwat Chīang Mai. [Factors Affecting Decisions to Participate in Adventure Travel of Thai and Foreign Tourists in Chiang Mai Province]. Ganesha Journal, 12(2), 139-148.

วรากร คำปลิว, บังอร ฉัตรรุ่งเรือง, และศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, 12(2), 139-148.

Kumraksa, P. & Monpanthong, P. (2021). Phrưttikam kānthō̜ngthīeo phiphitthaphan khō̜ng nakthō̜ngthīeo klum čhēnœ̄rēchanwāi. [The Travel Behavior to Visit the Museum of Generation Y Tourists]. Research and Development Journal Loei Rajabhat University, 16(55), 70-81.

ผุสดี คุ้มรักษา และไพฑูรย์ มนต์พานทอง. (2564). พฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 16(55), 70-81.

Ministry of Interior. (2019). Rabop sathiti thāngkān thabīan. [Registration Statistical system]. Retrieved March 26, 2020, from http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php.

กระทรวงมหาดไทย. (2562). ระบบสถิติทางการทะเบียน. สืบค้น 26 มีนาคม 2563, จากhttp://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php.

Mongkhonvanit, C. Chatwong, R. & Chandang, T. (2013). Khwāmsamkhan khō̜ng patčhai sūan prasom thāngkān talāt nai kāntatsinčhai lư̄ak thō̜ngthīeo talātnam khō̜ng yaowachon Thai nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n . [Marketing Mix Factors Affecting Decision Making to Travel to Flothing Market of Thai Youth in Bangkok]. Journal of Thai Hospitality and Tourism, 8(2), 75-90.

ชลลดา มงคลวนิช, รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์, และธนัญชนก จันทร์แดง. (2556). ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน้ำของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, 8(2), 75-90.

Parasakul, L. (2012). Phrưttikam nakthǭngthīao. [Tourist Behavior]. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

เลิศพร ภาระสกุล. (2555). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Puttanon, W. (2019). Chēn sī čhō̜ng Airbnb phung sō̜ngrō̜iyīsippǣt kō̜ kā sēn ʻāhān mā rǣng.[Bookings for Airbnb among Generation Z were Up 228% , Food was High-Trending]. Retrieved March 27, 2019, from https://www.thebangkokinsight.com/ 260789/.

วันเพ็ญ พุทธานนท์. (2562). เจนซี จอง Airbnb พุ่ง 228% เทรนด์อาหารมาแรง. สืบค้น 27 มีนาคม 2563, จาก https://www.thebangkokinsight.com/260789/.

Sampattavanit, P., Chumpolsathien, A., & Worakulladthani, K. (2022). Kān sawǣng hā khāosān læ kāntō̜psanō̜ng tō̜ nư̄ahā bon Social Media khō̜ng klum Gen Z. [Information Seeking and Uses and Gratification on Social Media of Gen Z]. Journal of Journalism, 15(3), 185-222.

พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, แอนนา จุมพลเสถียร, และกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์. (2565). การแสวงหาข่าวสารและการตอบสนองต่อเนื้อหาบน Social Media ของกลุ่ม Gen Z. วารสารศาสตร์, 15(3), 185-222.

Sounthornwiboon, P. (2018). Nawattakam kānsư̄sān kap ʻutsāhakam kānthō̜ngthīeo yuk prathēt Thai 4.0. [Innovative Communication with Thailand Tourism Industry 4.0]. The Journal of Social Communication Innovation, 6(2), 200-210.

พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์. (2561). นวัตกรรมการสื่อสารกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคประเทศไทย 4.0. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 6(2), 200-210.

Tourism Authority of Thailand. (2020). Talāt kānthō̜ngthīeo sō̜ngphanyīsip kap pǣt sēn mā rǣng. [The Travel Trends to Know in 2020]. Retrieved March 17, 2020, from https://www.tatreviewmagazine.com/article/the-travel-trends-to-know-in-2020/.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2563). ตลาดการท่องเที่ยว 2020 กับ 8 เทรนด์มาแรง. สืบค้น 17 มีนาคม 2563, จาก https://www.tatreviewmagazine.com/article/the-travel-trends-to-know-in-2020/.