เผยแพร่แล้ว: 2023-06-29

องค์ประกอบประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เดลิเวอรี่

ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ, ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย, ภคพร ผงทอง, พิชญาภา พริ้มพราย

31-48