ความรักและความจงรักภักดีของแฟนบอลสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด

Main Article Content

ธนพล พานิชกุล
ธนานนท์ สิทธิวงศ์
ธวัชชัย แย้มศิริ
นัทธพงศ์ ศรีประภานุมาศ
จารุพร ตั้งพัฒนกิจ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรักของแฟนบอลสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด   ที่มีต่อ 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านความคิด ปัจจัยด้านความหลงใหล ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสโมสรฯ ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจภายใน และปัจจัยด้านความผูกพันทางอารมณ์ ว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลที่ก่อให้เกิดความจงรักภักดีของแฟนบอลสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด โดยการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แฟนบอลสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด จำนวน 389 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยได้ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.67 ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น โดยได้ค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมเท่ากับ 0.89 ซึ่งปัจจัยในแต่ละด้านมีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0.77-0.81 สถิติที่ใช้ใน


การวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรักของแฟนบอลสโมสรฯ มากที่สุด ประกอบด้วยปัจจัยด้านสิ่งจูงใจภายใน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.008 ปัจจัยด้านความหลงใหล มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.000 ปัจจัยด้านความผูกพันทางอารมณ์ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.000 และปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสโมสรฯ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.000 ตามลำดับ โดยมีค่าการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 57.8 และความรักต่อสโมสรฯ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลสโมสรฯ ซึ่งมีค่าการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 40.3 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยจากการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางให้กับสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย เพื่อสามารถนำไปปรับปรุง พัฒนาสโมสรฯให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ahuvia, A. C. (2005). Beyond the Extended Self: Loved Objects and Consumers' Identity Narratives. Journal of consumer research, 32(1), 171-184.

Apinantham T. (2017). Patčhai thī mī phon tō̜ khwāmphưngphō̜čhai nai kān chīa samōsō̜n futbō̜n Burī Ram yūnaitet khō̜ng fǣn bō̜n Khon Thai. [Factors Affecting Buriram Anited Aootball Alub’s Fans Satisfaction in Thailand]. (Independent Study of Master Degree, Thammasat University).

เตชิต อภินันท์ธรรม. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเชียร์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของแฟนบอลคนไทย. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Bualuay, N. & Chamroenraksa, S. (2022). Kān sưksā patčhai sūan bukkhon thī song phon tō̜ khwām phakdī khō̜ng klum fǣn khlap tō̜ samōsō̜n futbō̜n čhangwat Samut Sākhō̜n. [A Study of Personal Characteristics Influencing Loyalty on Samut Sakhon Football Club], Lampang Rajabhat University Journal, 11(1), 45-54.

นเรศ บัวลวย และ ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์. (2565). การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความภักดีของกลุ่มแฟนคลับต่อสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 11(1), 45-54.

Hwang, J., & Kandampully, J. (2012). The Role of Emotional Aspects in Younger Consumer‐brand Relationships. Journal of Product & Brand Management, 21(2), 98-108.

https://doi.org/10.1108/10610421211215517.

Le, M. T. (2021). Compulsive Buying of Brands, Its Antecedents, and the Mediating Role of Brand Love: Insights from Vietnam. Current Psychology, 40(9), 4287-4298.

Liebl, H., Turčínková, J., Beinhauer, R., &

Magano, J. (2022). Do You Love Me? The Relationship Between Sport-related Branded Entertainment and Brand Love, Cogent Business & Management, 9(1). https://doi.org/10.1080/23311975. 2022.2143014.

Lumchomkhae, E. (2015) . “GU12” ʻAn trong tūa wā kū sip sō̜ng pen niyām khwāmmāi khō̜ngkō̜ng chīa sutyō̜t thīm futbō̜n. ["GU12" Literally Means "GU12", Which is the Definition of Football Super Cheerleaders. (In Thai)]. Retrieved December 10, 2022, from https://www.posttoday.com/social/general/383656.

เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข. (2558). “GU12” อ่านตรงตัวว่า “กูสิบสอง” เป็นนิยามความหมายของกองเชียร์สุดยอดทีมฟุตบอล. สืบค้น 10 ธันวาคม 2565, จาก https://www.posttoday.com

/social/general/383656.

Main stand. (2022). "Nidā phōn" pœ̄t phon samrūat Khon Thai chīa "liwēphūn" yœ thīsut sūan " Burī Ram yūnaitet" khrō̜ng chǣmfang Thai līk. [“Nida Poll” Reveals the Results of the Survey, Thai People Cheer "Liverpool" the Most, While "Buriram United" Wins the Thai League Side. (In Thai)]. Retrieved December 10, 2022, from https://sport.trueid.net/detail/gldyJqBkB0rZ.

เมนสแตนด์. (2565). "นิด้า โพล" เปิดผลสำรวจ คนไทยเชียร์ "ลิเวอร์พูล" เยอะที่สุดส่วน "บุรีรัมย์ยูไนเต็ด" ครองแชมป์ฝั่งไทยลีก. สืบค้น 10 ธันวาคม 2565, จาก

https://sport.trueid.net/ detail/gldyJqBkB0rZ.

Niyomsart, S., & Khamwon, A. (2015, October). Brand love, Brand Loyalty, and Word of Mouth: A Case of Air-Asia. Paper Presented at the International Journal of Arts & Sciences’(IJAS), 9(1), pp.263-268. SSRN.

https://ssrn.com/abstract=2800887.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd ed.). New York : McGraw-Hill.

Pommi, C. (2022). Mōdēn samakān khrōngsāng khō̜ng khwāmrak nai trāsin khā tō̜ khwām phakdī tō̜ trāsin khā læ kān bō̜k tō̜ bǣp pāk tō̜ pāk khō̜ng phūchai bō̜rikān praisanī Thai. [A Structural Equation Modeling of Brand Love to Brand Loyalty and Word-of-Mouth of Thailand Post Service Users]. Songklanakarin Journal of Management Sciences, 39(1), 136-162.

ชาญชัย พรมมิ. (2565). โมเดลสมการโครงสร้างของความรักในตราสินค้าต่อความภักดีต่อตราสินค้าและการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย. วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 39(1), 136-162.

Sangthet, P. (2021). Kānsưksā patčhai thī thamhai kœ̄t khwām longlai nai sāi ngān ʻutsāhakam hūang sō ʻuppathān. [A Study of Job Passionate in Supply Chain Industry]. (Independent Study of Master Degree, Mahidol University).

ภัทราภรณ์ แสงเทศ. (2564). การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลงใหล ในสายงานอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทาน. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล).

Ratsameechot, B., Jantarakolica, T., Jantarakolica, K., Teekasap, P., Intuwonges, S., & Sukhaparamate, S. (2022). Khwāmrak læ khwām napthư̄ nai trāsinkhā tō̜ kānsāng khwām phakdī nai trāsinkhā khō̜ng phūchai bō̜rikān rān kāfǣ brǣnnēm. [Brand Love and Brand Respect Affecting Brand Loyalty of Brand-Name Coffee Consumers]. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 16(2), 89-100.

บุญสม รัศมีโชติ, ธาตรี จันทรโคลิกา, กอบกุล จันทรโคลิกา, พาสน์ ทีฆทรัพย์, สิทธิพร อินทุวงศ์, และ ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ. (2564). ความรักและความนับถือในตราสินค้าต่อการสร้างความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านกาแฟแบรนด์เนม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี, 16(2), 89-100.

Shetty, K., & Fitzsimmons, J. R. (2022). The Effect of Brand Personality Congruence, Brand Attachment and Brand Love on Loyalty Among HENRY's in the Luxury Branding Sector. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 26(1), 21-35.

Velicia Martin, F., Toledo, L. D., & Palos-Sanchez, P. (2020). How Deep is Your Love? Brand Love Analysis Applied to Football Teams. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 21(4), 669-693. https://doi.org/10.1108/ IJSMS-10-2019-0112.