การพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย

Main Article Content

ทองน้ำ วรมหัทธนกุล
กานต์จิรา ลิมศิริธง
บุรินทร์ สันติสาส์น

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย 2) ศึกษาองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย 3) พัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้บริหารและพนักงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยขนาดใหญ่ 3 แห่ง จำนวน 15 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน รวมทั้งสิ้น 18 ท่านและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ตามประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์และอภิปรายผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพื่อตอบคำถามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ประกอบด้วย ด้านการเรียนรู้ ด้านองค์การ ด้านคน ด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี 2) องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธนาคารในประเทศไทย ประกอบด้วย ด้านประสบการณ์ลูกค้า ด้านการแปลงผลิตภัณฑ์และการบริการดิจิทัล ด้านการดำเนินการที่เป็นดิจิทัล ด้านการเป็นองค์กรดิจิทัล 3) รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ประกอบด้วย ด้านการใช้บริการของลูกค้า ด้านการปรับโครงสร้างการให้บริการที่สาขาของธนาคาร และด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bangkok Bank Public Company Limited. (2019). Rāingān khwāmyangyư̄n pī 2562. kānʻō̜kbǣp kānrīanrū bǣ mai phư̄a phatthanā bukkhalākō̜n khō̜ng thanākhān. [Sustainability Report 2019. New Learning Design for Bank Personnel Development (In Thai)]. 2019, 74.

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน). 2562. รายงานความยั่งยืนปี 2562. การออกแบบการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อพัฒนาบุคลากรของธนาคาร, 2562, 74.

Gerdruang, A. (2017). Kān songsœ̄m kānrīanrū nai satawat thī yīsipʻet phư̄a rō̜ng rap sangkhom Thai nai yu khō̜di čhi than. [Empowering Learning in the 21st Century for Thailand Society in the Digital Age ]. Journal of Lampang Rajabhat University, 12 (1), 173 -183.

อติพร เกิดเรือง. (2560). การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัล. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 12 (1) , 173-183.

Indravich, K. (2018). KBank čhapmư̄ SkillLane phatthanā bukkhalākō̜n yuk 4.0 yam bœ̄ nưng di čhi than bǣ ngō̜king. [KBank joins hands with SkillLane to develop for the 4.0 era, reinforcing number one digital Banking (In Thai)]. Siam Rath. Retrieved April 30, 2022, from https://siamrath.co.th/n/38207.

ขัตติยา อินทรวิช. (2561). KBank จับมือ SkillLane พัฒนาบุคลากรยุค 4.0 ย้ำเบอร์หนึ่งดิจิทัลแบงกิ้ง. สยามรัฐ. สืบค้น 30 เมษายน 2566, จาก https://siamrath.co.th/n/38207.

Laiwejpittaya, S. (2020). Digital Banking lōk kānngœ̄n yuk mai. [Digital Banking, the new financial world (In Thai)]. Online Manager. Retrieved May 6, 2023, from https://mgronline.com/stockmarket/detail/9620000037052.

สหพล ไหลเวชพิทยา. (2562). Digital Banking โลกการเงินยุคใหม่. ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้น 6พฤษภาคม 2566. จาก https://mgronline.com/stockmarket/detail/9620000037052.

Laorach, C. (2022). Patčhai hǣng khwāmsamret nai kān prap plīan sū ʻong kradi čhi than. [Success Factors for Transforming into a Digital Organization]. Journal of Information Science, 39 (4), 81-94.

จันทร์จิรา เหลาราช. (2564). ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล. วารสารสารสนเทศศาสตร์. 39 (4), 81-94.

Malisuwan, S. (2017). Digital Transformation (In Thai). Bangkok. Retrieved June 15, 2020, from https://www.nbtc.go.th/getattachment/News/Information/28909/Digital Transformation.pdf.aspx.

เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ. (2560). Digital Transformation. กรุงเทพฯ. สืบค้น 15 มิถุนายน 2563, จาก https://www.nbtc.go.th/getattachment/News/Information/28909/Digital Transformation.pdf.aspx.

Marquardt, M. J. (1996). Building the Learning Organization. New York: McGraw - Hill.

Saichue, P. (2020). Transformation tham yāngrai čhưng samret. [Transformation How to do it successfully (In Thai)]. HR Corner. Prachachat. Retrieved January 20, 2021, from https://www.prachachat.net/csr-hr/news-390008.2019.

พิชญ์พจี สายเชื้อ. (2563). Transformation ทำอย่างไรจึงสำเร็จ. เอชอาร์คอร์เนอร์. ประชาชาติธุรกิจ, สืบค้น 20 มกราคม 2564, จาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-390008.2019.

Sophonpanich, C. (2019). Kānngœ̄n kān thanākhān. [Banking and Finance]. Financial Journal of the Year 2019. December 2019, Issue 452.

ชาติศิริ โสภณพนิช. (2562). การเงินการธนาคาร. วารสารนักการเงินแห่งปี 2019. ธันวาคม 2019, ฉ.452.

Suwakhon, V. (2019). SCB Academy - sām pī hǣng khwāmsamret phư̄a kānrīanrū kap banyākāt sut khū lō̜ ! khō̜ng chāo SCB : sutthāi yāk fāk ʻarai kīeokap Lifelong Learning. [SCB Academy-3 years of success for learning with a cool atmosphere! Finally, what would you like to say about Lifelong Learning (In Thai)]. Retrieved April 28, 2023, from

https://careers.scb.co.th/th/life-at-SCB/detail/exclusive-interview-khunBic-SCB-academy/.

วรวัจน์ สุวคนธ์. (2562). SCB Academy-3 ปีแห่งความสำเร็จเพื่อการเรียนรู้กับบรรยากาศสุดคูล!ของชาว SCB: สุดท้าย อยากฝากอะไรเกี่ยวกับ Lifelong Learning. สืบค้น 28 เมษายน 2566, จาก https://careers.scb.co.th/th/life-at-scb/detail/exclusive-interview-khunBic-scb-academy/.

Tansriwong, K., Wangsathitwong, M., and Roopsing, T. (2019). Rūpbǣp kānrīanrū læ withīkān bǣngpan khwāmrū khō̜ng phanakngān nai thanākhān phānit Thai. [A Development of Learning Organization Model for Thai Commercial Banks]. Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 10 (2), 1197-1215.

กิติพงศ์ ต้นศรีวงษ์ มงคล หวังสถิตย์วงษ์ และ ทวีศักดิ์ รูปสิงห์. (2562). รูปแบบการเรียนรู้และวิธีการแบ่งปันความรู้ของพนักงานในธนาคารพาณิชย์ไทย. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 10 (2), 1197-1215.

Tanyaratkul, T. (2018). Digital transformation in action (In Thai). Bangkok: C&N Book.

ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล. (2561). Digital Transformation in Action. กรุงเทพฯ: ซีแอนด์เอ็นบรุ๊ค.

Vijitmethawanich, S. (2020). Kānphatthanā khō̜ng thurakit thanākhān nai lōk di čhi than. [Development of banking business in the digital world (In Thai)]. Bank of Thailand. Retrieved June 1, 2021, from www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_15Apr2020.aspx.

โสภณ วิจิตรเมธาวณิชย์. (2563). การพัฒนาของธุรกิจธนาคารในโลกดิจิทัล. ธนาคารแห่งประเทศไทย. สืบค้น 1 มิถุนายน 2564, จาก

www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_15Apr2020.aspx.