การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบทีมแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ศศิธร จันทร์สุข
เกียรติชัย สายตาคำ
ดุษฎี รังษีชัชวาล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ 2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบทีมแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน และ 3) เปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบทีมแข่งขัน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครู รวม 4 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 27 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกต่อบริบทของการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบริบทของการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ แบบทดสอบพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าที ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการศึกษาบริบทของการจัดการเรียนรู้จากความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า การจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเอื้อต่อบริบทของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด    2) ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบทีมแข่งขันที่ได้รับการพัฒนามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบทีมแข่งขันมีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chantet, P. (2014). Kānphatthanā nangsư̄ ānp hœ̄mtœ̄m klumsāra kānrīanrū phāsātāng prathēt Rư̄ang About ASEAN Rō̜wō̜bō̜ kānrīanrū bǣp rūammư̄ Dōichai thēknik TGT Samrap nakrīan namatyoms ưksā tō̜n ton. [The Development of Supplementary Reading in Foreign Language Subject Entitled About ASEAN Using Cooperative Learning by TGT Technique for Students in Lower Secondary]. (Independent Study of Master Degree, Naresuan University).

พัชรพงษ์ จันทน์เทศ. (2558). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง About ASEAN ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร).

Internet World Stats. (2021). World’s Top Languages. Retrieved August 25, 2022, from https://www.internetworldstats.com/stats7.html.

Johnson, D. W., Johnson, R.T. & Holubec, E. J. (1994). The Nuts and Bolts of Cooperative Learning. Minnesota: Interaction Book.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1994). Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning. Massachusetts: Allyn and Bacon.

Khemmanee, T. (2021). Sāt kānsō̜n ʻongkhwāmrū phư̄a kānčhat krabūankān rīanrū thī mī prasitthiphāp. [Pedagogy Knowledge for Organizing an Effective Learning Process (25th ed.) (In Thai)]. Bangkok: Chulalongkorn University.

ทิศนา แขมมณี. (2564). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 25). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Moonkam, S. & Moonkam, O. (2009). 21 Withī kānčhatkānrīanrư̄ phư̄a phatthanākrabư̄an kānkid [21 Methods of Learning Management for Thinking Process Development (8th ed.) (In Thai)]. Bangkok: Parppim.

สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ. (2552). 21 วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.

Thailand Knowledge Park (TK Park). (2018). Khem. [Khem_Book]. Retrieved May 24, 2022, from https://www.tkpark.or.th/stocks/library_book/o0x0/00/52/005204/Khem_Book_for-Ebook.pdf.

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้. (2561). เข็ม. สืบค้น 24 พฤษภาคม 2565, จาก

https://www.tkpark.or.th/stocks/library_book/o0x0/00/52/005204/Khem_Book_for-Ebook.pdf.

Promin, W. (2018). Kān phatthanā khwāmsāmāt naikār aʻāna pasā ʻangkrit phư̄a khwāmkhaočhai khō̜ng nakrīanna matyomsưksā pithī Hā Dō̜ī chai konwithī kāraʻān bǣp rư̄ammư̄ Collaborative Strategic Reading. [Development of English Reading Comprehension for Mattayomsuksa 5 Students Using Collaborative Strategic Reading]. (Master’s Thesis, Burapha University).

วราภรณ์ พรมอินทร์. (2561). การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ Collaborative Strategic Reading. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา).

Schroeders, U. & Wilhelm, O. (2011). Equivalence of Reading and Listening Comprehension Across Test Media. SAGE Journals, 71(5), 849-869.

Sutthirat, C. (2016). 80 Nawattakam kānčhatkān rīanrū thī nēn phū rīan pen samkhan. [80 Innovations Learning Management That Focus on Child-Centered Learning (7th Edition) (In Thai)]. Nonthaburi: P Balans Design and Printing.

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2559). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (พิมพ์ครั้งที่ 7). นนทบุรี: พีบาลานซ์ดีไซน์แอนปริ้นติ้ง.

Usa, A. (2021). Kānphatthanā thaksa kāraʻāna pasā ʻangkrit phư̄a khwāmkhaočhai dōichai withīkānsō̜n bǣp rūammư̄ dūai thēknik TGT khō̜ng nakrīanna matyom sưksā pīthī 3 [Development of English Reading Comprehension Ability for Mattayomsuksa 3 Students Using Cooperative Learning with TGT Technique]. (Independent Study of Master Degree, Naresuan University).

อรรคพล อุษา. (2564). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร).

Watchangkian School. (2022). Laksūt sathānsưksā rōngrīan watchāngkhīyon. [School Curriculum of Watchangkian School (In Thai)]. Chiangmai: School.

โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน. (2565). หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน. เชียงใหม่: โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน.