คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายธุรกิจกรุงเทพ (คก.) 8 ในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

นิตยา ทวีศักดิ์วิชิตชัย
สิทธิชัย ฝรั่งทอง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายธุรกิจกรุงเทพ (คก.) 8 ในกรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายธุรกิจกรุงเทพ (คก.) 8 ในกรุงเทพมหานคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายธุรกิจกรุงเทพ (คก.) 8 จำนวน 224 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุน้อยกว่า 29 ปี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจและบริการ ส่วนความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการทำงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการมีสิทธิของพนักงาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต ด้านการทำงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลการทดสอบสมมติฐาน พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา อายุงาน และตำแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานในธนาคารกสิกรไทยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amabut, W. (2014). khunnaphāp chīwit nai kānthamngān læ kānraprū khwāmsamret nai ʻāchīp thī song phon tō̜ khwāmsuk nai kānthamngān khō̜ng phanakngān thanākhān kasikō̜n Thai. [Quality of Working Life and Perception of Professional Achievement Affecting Happiness at Work of Kasikorn Bank Employees]. (Master’s Thesis, Silpakorn University).

วรุตม์ เอมะบุตร. (2557). คุณภาพชีวิตในการทำงานและการรับรู้ความสำเร็จในอาชีพที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).

Chantapong, S, & Thotsaphon, T. (2020). Phonkrathop wikrit covid-19 kap sētthakit lōk: This time is different. [The Impact of the Covid-19 Crisis on the Global Economy: This Time is Different]. Retrieved June 25, 2022, from https://www.bot.or.th.

เสาวณี จันทะพงษ์ และทศพล ต้องหุ้ย. (2563). ผลกระทบวิกฤต COVID-19 กับเศรษฐกิจโลก: This Time is Different. สืบค้น 25 มิถุนายน 2565, จาก https://www.bot.or.th.

Karndee, A. (2019). Patčhai thī song phon tō̜ khunnaphāp chīwit kānthamngān khō̜ng khrū læ bukkhalākō̜n thāngkān sưksā sangkat samnakngān khēt phư̄nthī kānsưksā prathom sưksā Yalā khēt 1. [Factors Affecting the Quality of Work Life of Teachers and Staff of Yala Primary Educational Service Area Office 1]. (Master’s Thesis, Songkla Nakarin University).

อารียา การดี. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).

Kasikorn Bank. (2021). Sān samphan. [Shareholder Newsletter (In Thai)]. Retrieved June 25, 2022, from https://www.kasikornbank.com/th/IR/ShareholderServices/Publications/ 2564-

_KBank%20th.pdf.

ธนาคารกสิกรไทย. (2564). สารสัมพันธ์. สืบค้น 25 มิถุนายน 2565, จาก https://www.kasikorn bank.com/th/IR/ShareholderServices/Publications/2564-1_KBank%20th.pdf.

Kasikorn Bank. Bangkok Business Network. (2022). Rāingān sathiti sapphayākō̜n manut thanākhān kasikō̜n Thai Na dư̄an Thanwākhom sō̜ngphanhārō̜ihoksiphā. [Human Resource Statistical Report of Kasikorn Bank Information as of December 2022 (In Thai)]. Bangkok: Kasikorn bank.

ธนาคารกสิกรไทย. เครือข่ายธุรกิจกรุงเทพ. (2565). รายงานสถิติทรัพยากรมนุษย์ธนาคารกสิกรไทยเดือนธันวาคม 2565. กรุงเทพฯ: ธนาคารกสิกรไทย.

Kongtim, S. (2019). Patčhai thī mī phon tō̜ khunnaphāp chīwit nai kānthamngān khō̜ng khārātchakān samnakngān kān trūat ngœ̄n phǣndin. [Factors Affecting the Quality of Work Life of the Government Officers at State Audit Office of the Kingdom of Thailand]. (Independent Study of Master Degree, Krirk University).

สายชล คงทิม. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก).

Pradabpong, K, & Bouphan, P. (2013). Khunnaphāp chīwit kānthamngān khō̜ng phanakngān ʻongkān bō̜rihān sō̜ won tambon nai khēt ʻamphœ̄ kan sā rom čhangwat Sī Sa Kēt. [Work Life Quality of the Officers in Sub-District Administrative Organizations, Kanthararom District, Srisaket Province]. Humanities and Social Sciences Journal Mahasarakham University, 32(6), 107-116.

เขมชญานิษฐ์ ประดับพงษ์ และประจักร บัวผัน. (2556). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 32(6), 107-116.

Sinsiriwatanasook, T. (2020). Kānsưksā khunnaphāp chīwit nai kānthamngān khō̜ng phanakngān radap patibatkān thanākhān kasikō̜n Thai čhamkat (Mahāchon) nai čhangwat Lop Burī. [A Study of the Quality of Working Life of Operational Employees of Kasikorn Bank Public Company Limited in Lopburi Province]. (Master's Thesis, Ramkhamhaeng University).

ธัญยธรณ์ สินศิริวัฒนสุข. (2563). การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดลพบุรี. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง).

Somsanguan, N. (2019). Khunnaphāp chīwit kānthamngān læ phrưttikam kān pen phanakngān thī dī khō̜ng phanakngān thanākhān ʻākhān songkhro̜ khēt 4 Nakhō̜n Sawan. [Quality of Work Life and Good Employee Behavior of Government Housing Bank Personnel Region 4 Nakhon Sawan]. Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University, 1(1), 73-81.

ณฐกร สมสงวน. (2562). คุณภาพชีวิตการทำงานและพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์เขต 4 นครสวรรค์. วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 1(1), 73-81.

Suklim, C. (2020). Khunnaphāp chīwit kānthamngān khō̜ng phanakngān radap patibatkān thanākhān phư̄a kān kasēt læ sahakō̜n kān kasēt ( thō̜ . kō̜ . sō̜ .) samnakngān yai. [Quality Life of Working Status Person of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC): Head Office]. (Master’s Thesis, Dhurakij Pundit University).

ชญาณิศา สุขลิ้ม. (2563). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์).

Suwannasap, C. (2021). Sưksā khwāmsamphan rawāng patčhai dān khunnaphāp chīwit nai kānthamngān kap khwām phūkphan khō̜ng phanakngān thanākhān ʻēkkachon samnakngān yai hǣng nưng nai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n nai chūang sathānakān phrǣ rabāt khō̜ ʻong chư̄a wairat khō ranā sō̜ngphansipkāo (COVID - 19). [Study the Relationship Between Factors of Quality of Life at Work and Employee Engagement of a Private Bank Head Office in Bangkok During the Coronavirus Situation (COVID-19)]. (Master’s Thesis, College of Management Mahidol University).

ชนิกานต์ สุวรรณทรัพย์. (2564). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันของพนักงานธนาคารเอกชนสำนักงานใหญ่ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล).

Walton, R. E. (1973). Quality of Work Life: What is It?. Sloan Management Review, 15(1), 11-21.

Weangchan, A. (2020). Khunnaphāp chīwit kānthamngān khō̜ng phanakngān thanākhān krung Thai čhamkat (Mahāchon) nai sangkat samnakngān phāk klāng. [Quality of Work Life of Employees of Krungthai Bank Public Company Limited in the Central Network]. (Independent Study of Master Degree, Ramkhamhaeng University).

อนงค์ภัทร เวียงจันทร์. (2563). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในสังกัดสำนักงานภาคกลาง. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง).