จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)
ผู้นิพนธ์ต้องดำเนินการดังนี้
1.รับรองว่าบทความที่ส่งมาเป็นผลงานใหม่  ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการนำเสนอ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารอื่นใดมาก่อน
2.รับรองว่าบทความที่ส่งมาต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และต้องรับผิดชอบความคิดเห็นหรือข้อสรุปในบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
3.หากมีการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในบทความตัวเอง ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น รวมทั้งจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความ
4.เขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน “คำแนะนำผู้แต่ง”
5.ชื่อที่ปรากฏอยู่ในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการวิจัยจริง
6.ระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัย (ถ้ามี)

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors) บรรณาธิการต้องดำเนินการดังนี้
1.พิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อรักษามาตรฐานของวารสาร รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
2.ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
3.ตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความ โดยพิจารณาความเป็นประโยชน์ทางวิชาการ ความทันสมัย ความชัดเจน และความสอดล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสาร
4.หากเกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจในเนื้อหาของบทความ ควรให้ผู้นิพนธ์แสดงหลักฐานเพิ่มเติมก่อนปฏิเสธการตีพิมพ์บทความนั้น ๆ
5.ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และคณะผู้บริหาร และไม่นำบทความไปใช้ประโยชน์ในเชิงทางธุรกิจ
6.ตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) โดยใช้โปรแกรมที่น่าเชื่อถือ และหากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องติดต่อผู้นิพนธ์หลักเพื่อขอคำชี้แจงที่จะนำมาประกอบการพิจารณาการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น ๆ 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) ผู้ประเมินบทความต้องดำเนินการดังนี้
1.รักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)
2.หลังจากได้รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร ผู้ประเมินบทความต้องตระหนักว่าตนเองจะไม่ประเมินบทความที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ โดยผู้ประเมินควรแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ
3.ประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์ภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการ โดยปราศจากอคติ และความคิดเห็นส่วนตัว
4.หากพบว่าบทความที่ประเมินมีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น และขาดการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที
5.ต้องรักษาระยะเวลาในการประเมินตามกรอบเวลาที่บรรณาธิการวารสารกำหนด
6.ไม่แสวงหาประโยชน์จากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้ทำการประเมิน