Focus and Scope
วารสารศึกษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อ
        (1) เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
        (2) เป็นศูนย์กลางในการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาศาสตร์ด้านการศึกษาในสังคมไทย
        (3) เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์
        ขอบเขตเนื้อหาของบทความที่เผยแพร่ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ ได้แก่ การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต จิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรและการสอน วิจัยและสถิติทางการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา

นโยบายด้านลิขสิทธิ์
        ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในบทความต่างๆ ที่เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ให้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความนั้นๆ มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบใดๆ ของวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
        บทความทุกบทความต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยจำนวน 2 ท่านต่อบทความ โดยใช้ระบบ Double-Blind Peer Review ทั้งนี้กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม
        บทความ เนื้อหา และข้อมูล ฯลฯ ในวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ต้องมีการอ้างอิง ในกรณีที่ต้องการนำบทความทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช