สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชริเริ่มจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี) ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยที่ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทั้งนี้ทุกบทความจะได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยการประเมินเป็นแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ (Double-Blind Peer Review)
Print ISSN: 1905-4653
Online ISSN: 2697-6234

Vol. 14 No. 2 (2021): July - December 2021

Published: 2021-12-29

The Development of Website of School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University

Koolchalee Chongcharoen, Saritpong Limpisathian, Taweewat Watthanakuljaroen, Wattana Makkasman, Jareeluk Ratanaphan, Sasiton Buathong

46-58

The Synthesis of Meaning, Component, and Indicators of Scientific Citizenship

Wipa Arsingsamanan, Sureeporn Sawangmek, Maliwan Nakkuntod

75-89

The Scenario of an Evaluation and External Quality Assurance Model of Higher Education in the Next Decade

Thanong Thongphubate, Prakob Kunarak, Weerawat Utairat, Kitpinit Usaho, Sukhonthip Tinaporn

161-177

View All Issues