ความยืดหยุ่นของแรงงาน การจัดการกำลังคน การลดต้นทุน การจัดการความเสี่ยง ที่มีผลต่อการบริหารจัดการแรงงานภายนอก ในการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ของกองทัพบก

ผู้แต่ง

  • Noppadol Sritragool

คำสำคัญ:

ความยืดหยุ่นของแรงงาน, การจัดการกำลังคน, การลดต้นทุน, การจัดการความเสี่ยง, การบริหารจัดการแรงงานภายนอก

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของ ความยืดหยุ่นของแรงงาน การจัดการกำลังคน     การลดต้นทุน การจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการแรงงานภายนอก ในการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธของกองทัพบก 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความยืดหยุ่นของแรงงาน การจัดการกำลังคน            การลดต้นทุน การจัดการความเสี่ยง ที่มีผลต่อการบริหารจัดการแรงงานภายนอก ในการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ของกองทัพบก กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัยในเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมสร้าง ของศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผู้บริหารระดับกลางของผู้ประกอบการ และพนักงานระดับช่างฝีมือจาก 20 บริษัท จำนวน 334 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้บริหารระดับสูงของกองทัพบก และผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบการ จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมสร้าง ผู้บริหารระดับกลางของผู้ประกอบการ และพนักงานระดับช่างฝีมือ เห็นด้วยอยู่ในระดับดีมาก 2) แบบจำลองสมการโครงสร้างพบว่า ความยืดหยุ่นของแรงงาน การจัดการกำลังคน การลดต้นทุน การจัดการความเสี่ยง ส่งผลต่อการบริหารจัดการแรงงานภายนอก นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีผลสอดคล้องกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ความยืดหยุ่นของแรงงาน การจัดการกำลังคน การลดต้นทุน การจัดการความเสี่ยง ส่งผลต่อการบริหารจัดการแรงงานภายนอก    ในการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ของกองทัพบก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/29/2018