การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านดงเย็น

ผู้แต่ง

  • Krissada Dupandung

คำสำคัญ:

บรรจุภัณฑ์, ตราสินค้า, ผลิตภัณฑ์จักสานบ้านดงเย็น

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า สำหรับกลุ่มจักสานบ้านดงเย็น อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลภาคสนามที่เกี่ยวข้อง ทั้งประวัติความเป็นมา และการก่อตั้งกลุ่มจักสานบ้านดงเย็น และทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทางกลุ่มสามารถขึ้นรูปและบรรจุสินค้าเองได้ รวมถึงตราสินค้าที่สื่อถึงหมู่บ้านดงเย็น  โดยมีการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจำนวน 3 ท่าน จนได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่ดีที่สุด  นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานสามารถผนึกเองได้ ได้แก่การผนึกด้วยเทปใส  การผนึกด้วยลวดเย็บกระดาษ และการผนึกด้วยความร้อน โดยในการทดสอบได้ใช้ตัวอย่างการทดสอบ ทั้งสามวิธีจำนวน 90 ตัวอย่าง แบ่งเป็นวิธีการผนึกแบบละ 30 ตัวอย่าง และนำไปทดสอบในถังทดสอบความชื้นชนิดพ่นฝอยตัวอย่างละ 10 นาที ปรากฏผลว่าวิธีที่ดีที่สุดในการผนึกบรรจุภัณฑ์ คือการผนึกด้วยความร้อน

ในการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่ออกแบบขึ้นมานี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้ซื้อสินค้าเครื่องจักสาน และของที่ระลึกจำนวน 100 คน โดยแจกแบบสอบถาม ณ บริเวณร้านค้าของที่ระลึกใกล้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง  ปรากฏผลระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าที่มีต่อตราสินค้าที่พัฒนาขึ้น เท่ากับ 4.47 ถือว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น เท่ากับ 4.48  ถือว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/29/2018