ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยในการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลอาชีพในต่างประเทศ

ผู้แต่ง

  • Komkrit Rattamanee

คำสำคัญ:

การจัดการ, พันธมิตรทางธุรกิจ, สโมสรฟุตบอลอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยในการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลอาชีพในต่างประเทศ  ผู้วิจัยใช้วิธีแบบผสม โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรฟุตบอลอาชีพแบบเชิงลึกจำนวน 7 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการพันธมิตรของสโมสร จำนวน 191 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคแบบจำลองสมการโครงสร้าง

            ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยผลักดัน  เป็นแรงผลักดันภายใน เพื่อให้สโมสรเกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างการบริหารงาน และการพัฒนาทีมเยาวชน  และการบริหารจัดการภายในของสโมสรด้านพันธมิตร โดยเน้นความจริงใจต่อกัน การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/29/2018