ชีวิตภายหลังเกษียณ: ประสบการณ์ชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • Ponpun Vorasiha

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, เกษียณอายุงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุงาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ปรัชญาทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมของเอ็ดมันด์ ฮุสเซิร์ล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือในการเก็บข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัย พบว่าหลักสำคัญของประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุงาน ประกอบด้วย 1) ฝันถึงความสุขหลังวันเกษียณ 2) ความเป็นจริงหลังวันเกษียณ และ 3) การเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ ผลการศึกษานี้ช่วยให้พยาบาลและทีมสุขภาพเข้าใจการเป็นผู้สูงอายุหลังเกษียณและนำมาวางแผนในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยให้อยู่อย่างเป็นสุขต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/29/2018