การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคลากรด้านซอฟต์แวร์

ผู้แต่ง

  • Yuwadee Nitutorn

คำสำคัญ:

บรรยากาศเชิงสร้างสรรค์, ประสิทธิภาพการทำงาน, บุคลากรด้านซอฟต์แวร์

บทคัดย่อ

    บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นด้านบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้ประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง (3) และความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานกับการรับรู้ประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง

    ผลการวิจัยพบว่า เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในงานซอฟต์แวร์มีผลต่อความแปรปรวนของความคิดเห็นด้านบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศ และระดับการศึกษา มีความแปรปรวนต่อการรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานกับการรับรู้ประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง พบว่า บรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/29/2018