การพัฒนาทักษะการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง

ผู้แต่ง

  • ภัทราพร โชคไพบูลย์
  • สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
  • Xu Jinmei

คำสำคัญ:

การพัฒนาทักษะ, การออกเสียง, สัทอักษรภาษาจีนกลาง, ภาษาจีนกลาง

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 32 คนที่มีพื้นฐาน ปัญหาและธรรมชาติในการออกเสียงที่แตกต่าง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง ศึกษาผลสัมฤทธิ์การออกเสียง
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาจีนต่อไปซึ่งมีเนื้อหา
กิจกรรมในการพัฒนาทักษะจานวน 5 กิจกรรมได้แก่ การออกเสียงพยัญชนะแบบเสียงกักลม การออก
เสียงพยัญชนะแบบเสียงระเบิดลม การออกเสียงพยัญชนะแบบเสียงสอดแทรก การออกเสียงสระเดี่ยว
และการออกเสียงสระผสม จากกระบวนการการพัฒนาทักษะการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางที่
เน้นทักษะการออกเสียงและมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ได้แก่ แบบฝึกทักษะการออกเสียง
สัทอักษรพยัญชนะภาษาจีนกลาง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงสัทอักษรพยัญชนะ
ภาษาจีนกลาง และแบบวัดความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง
พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกทักษะทุกคนมีพัฒนาการการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางถูกต้อง มีความเป็น
ธรรมชาติในการออกเสียงและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภาษาจีน อีกทั้งมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในกระบวนการการพัฒนาทักษะอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chinakarkpong, E. (2007). A case study
of chinese language for Thai
students through a distance
learning system. August 8th, 2007.
From www.human.nu.ac.th/206111
/eBooks/ obj.htm.
Thabseerak, K. Changharn, S Rittidet, P.
(2016). Development of reading
with a game and learning
activities of Chinese language for
grade 1 Student, National Education
Conference 1 Education Management
for Local Development towards
ASEAN Community: New Direction
in the 21 Century. Kalasin: Kalasin
University.
Wongwattananukun, S. (2007). Development of
Chinese phonetic pronunciation
exercises, Lopburi: Thepsatri
Rajabhat University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

02-09-2019