ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของตนเอง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ผู้แต่ง

  • ดวงกมล ฐิติเวส
  • อัจฉรา วงศ์โสธร
  • สุวรีย์ ยอดฉิม

DOI:

https://doi.org/10.53848/irdssru.v9i2.214172

คำสำคัญ:

สมรรถนะทางภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยราชภัฎ, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีต่อระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของผลการวิจัยเรื่อง “สมรรถนะทางภาษาอังกฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ตัวแปรที่สำรวจ มี ความคิดเห็นด้านสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย ประกอบด้วยนักศึกษาปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษาที่ 2560 ซึ่งกำลังจะเป็นบัณฑิต จำนวน 3 กลุ่ม รวมจำนวนทั้งหมด 78 คน มี จำนวน 23 คน จากสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 23 คน จากสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และจำนวน 32 คน จากสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อระดับความสามารถทางภาษา ตามหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ในด้านทักษมาลาประเภท 1) ทักษะการรับสาร ได้แก่ ทักษะฟัง และทักษะอ่าน และ 2) ทักษมาลาประเภททักษะการส่งสาร ได้แก่ ทักษะพูดและทักษะเขียนซึ่งสัมพันธ์กันในกิจกรรมการใช้ภาษาที่กำหนด

References

Nawsuwan, K. & Singhasam, P. (2014).
Thai Graduate Characterist ics
toward ASEAN Community, Journal
of Humanities and Social Sciences
Mahasarakham University. 33(5),
september - october 2014.
Wongsothon, A. (2003). Development of
test objectives based on fertility,
maximum ability and normal
English, Bangkok: Chulalongkorn
Printing House.
GI, Yuwono, and L. Harbon, (2010) English
teacher professionalism and
professional development: Some
common issues in Indonesia, Asian
EFL Journal 12 (3), 145-163.
Lyle F Bachmand, and Adrians S Palmer,
1996. Language Testing in Practice,
Oxford University Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-09-2019

How to Cite

ฐิติเวส ด., วงศ์โสธร อ., & ยอดฉิม ส. (2019). ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของตนเอง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 9(2), 110. https://doi.org/10.53848/irdssru.v9i2.214172