ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • ณัฐวรรณ คงประเสริฐ
  • เสนีย์ พวงยาณี

DOI:

https://doi.org/10.53848/irdssru.v9i2.214190

คำสำคัญ:

ความสุขในการทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขใน
การทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานฝ่ายผลิตบริษัทเอกชน ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 - 35 ปี มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท ซึ่งระดับแรงจูงใจในการทำงานและระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงในในการทำงานและความพึงพอใจในการทำงาน ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับมากและทิศทางเดียวกัน โดยแรงจูงในการทำงานมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.51 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความพึงพอใจในการทำงานมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(r) เท่ากับ 0.62 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นองค์กรเอกชนควรให้ความสำคัญกับพนักงานโดย
การสร้างความพึงพอใจในการทำงานด้วยความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานอีกทั้งยังทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานทำให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายของตนเองและองค์กร

References

Gatikawinnit, K. (2010). Five-year master
plan, the Ministry of Industry
(2010-1014). 33-38.
L Freman, J. (2015). Attitudes and
satisfaction in the workplace.
Research. (25th ed). from: [http://
www.novabizz.com/NovaAce/Mana
ge/satisfaction.html].
Piyakun, M. (2011). The joy of the new
organization. Research. (25thed).
from: [http://www.novabizz.com/
NovaAce/Manage/satisfaction.html]
Sinjaru, T. Research and Statistical Analysis
SPSS. Bangkok: weeinterprint.
Siridumrongsak, T. (2009). Relationships
Among Character Strengths, Life
Satisfaction,and job Satisfaction
of Thai people in the Bangkok
Metropolis. Bangkok: Chulalongkorn
University.
Tipraksa, N. (2013). Work Motivation,
Workaholism and Work Happiness.
Master of Science (Human Resource
and Organizational Development)
Yomjinda, T,and Juyto, S. (2001). job
Satisfaction. Research (25thed) from:
[https://www.novabizz.com/NovaAce/B
ehavior/job-satisfaction.htm,].

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-09-2019

How to Cite

คงประเสริฐ ณ., & พวงยาณี เ. (2019). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 9(2), 184. https://doi.org/10.53848/irdssru.v9i2.214190