การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้แต่ง

  • ไกรวิชญ์ ดีเอม

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, เทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คนที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent sample)

ผลการวิจัยพบว่า

ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 3 คน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก สามารถนำดำเนินการต่อได้ และการหาประสิทธิภาพการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีประสิทธิภาพ 87.00/85.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างจากการเรียนรู้ด้วย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมรูปแบบการเรียนการสอน
ร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในประเด็นตำแหน่งและความสมดุลในการแสดงผลภาพสามมิติ และมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในประเด็นตำแหน่งและความสมดุลในการแสดงผลภาพสามมิติ และมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในประเด็นภาพสามมิติ ความสวยงาม ความเหมาะสมกับเนื้อหา และวัยของผู้เรียน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chidthong, A. (2012). The application
of additional reality techniques
to produce teaching materials for
Wooden structure. Chiang Mai:
Graduate School Chiang Mai
University.
Hannes Kaufmann. (2005). Raumvorstellungstraining
mit Augmented Reality – wer
profitiert vom Einsatz neuer
Technologie. https://www.ims.tuwien.
ac.at/publications/tuw-139961.
Khanchai, S. (2011). Development of
Educational Models Using Extra
Technology. Multi-Marker Case
Study Chiang Mai: Chiang Mai University.
Meesuwan, W. (2011). Augmented
Reality Technology For Learning
Mix Realily by Amire. Journal of
Education Naresuan University
Vol. 13 April-June 2011 P.121-127.
Naresuan University.
Na Songkla, J. (2007). E- Instructional
Design Bangkok: Chulalongkorn
Printing House.
Pathomaree, N. (2004). Ancillary system
for conveying assembly skills.
Bangkok : King Mongkut's University
of Technology Thonburi.
Pothibat, P. (2007). Development of a
curriculum for local curriculum
on mulberry wine for prathom
suksa six students. Master's
Degree in Educational Research
Mahasarakrm university.
Srisaard, B. (1998). Teaching Development.
Bangkok: Children's Club.
Srisophab, W and Group. (2012). The
Development of Augmented Reality
Supplement Book “Devices in
Spinal Cord Injury Patient Ambulation”.
Journal of Education Naresuan
University Vol. 15 January – March
2013 P.24-32. Naresuan University.
Tubpia, P. (2012). Development of
multimedia package The virtual
world combines the real world
with the structure and function
of the heart. For Mathayomsuksa
5 Students. Phitsanulok: Naresuan
University.
Wei Liu, Adrian David Cheok, Charissa Lim
Mei-Ling, Yin-Leng Theng. (2007).
An User Acceptance Study on a
Plant Mixed Reality System for
Primary School Children. Singapore
: National University of Singapore.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-09-2019