ศึกษาชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานของจิตรกรในลัทธิประทับใจ ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดทาบทภาพยนตร์สั้น เรื่อง THE IMPRESSIONIST

ผู้แต่ง

  • ธีรพงศ์ เสรีสำรำญ

คำสำคัญ:

จิตรกรรมลัทธิประทับใจ, บริบททำงสังคมและวัฒนธรรมไทย

บทคัดย่อ

กำรวิจัยนี้ศึกษำชีวิต และกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของจิตรกรในลัทธิประทับใจภำยใต้บริบท
ทำงสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ควำมรู้ไปจัดทำบทภำพยนตร์สั้นเรื่อง
The Impressionist ซึ่งงำนวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีกำรศึกษำถึงหลักกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
จิตรกรรมในลัทธิประทับใจและประวัติชีวิตของศิลปินไทยที่สร้ำงสรรค์ผลงำนในแนวทำงนี้ รวมไปถึง
ศึกษำบริบททำงสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อกำรดำเนินชีวิตและสร้ำงสรรค์ผลงำนของศิลปิน
กลุ่มนี้ นอกจำกนี้ยังมีกำรสัมภำษณ์ศิลปินไทยที่สร้ำงสรรค์ผลงำนจิตรกรรมลัทธิประทับใจเพื่อ
ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ธรรมชำติ วิถีชีวิตอันสงบเรียบง่ำยแบบไทย และพุทธศำสนำเป็น
แรงบันดำลใจสำคัญในกำรดำเนินชีวิต และสร้ำงสรรค์ผลงำนของศิลปินไทยในลัทธิประทับใจ โดย
กำรเปลี่ยนแปลงในธรรมชำติและหลักไตรลักษณ์ของพระพุทธศำสนำ อันว่ำด้วยกำรเปลี่ยนผันของ
สรรพสิ่งทั้งหลำย นั้นสอดคล้องกับธรรมชำติของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนในลัทธิประทับใจ กล่ำวคือ มีกำร
ใช้พู่กันตวัดสีอย่ำงเข้ม ๆ ใช้สีสว่ำง ๆ มีส่วนประกอบของภำพที่ไม่ถูกบีบ เน้นไปยังคุณภำพที่แปรผัน
ของแสงอันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเวลำ เนื้อหำเป็นเรื่องธรรมดำ ๆ แต่อำจมีมุมมอง
ที่พิเศษ เป็นงำนศิลปะที่เน้นบรรยำกำศและควำมรู้สึก

Downloads

Download data is not yet available.

References

Custen, George F. (1986). Hollywood
History and The Production of
Culture. Journal of Communication,
Spring 1986, p.123-132.
Donald, J & Renov, M. (2008). Film
studies. London: Sage.
Penpaisit, D.(2010). The Analytical Study
of Aesthetics In Ajarn Tawee
Nandakwang’s Paintings. Bangkok
: Graduate School
Mahachulalongkornrajavidyadaya
University
Sewatarmra, B. (1990). Social construction of
reality of Thai film nonconventional
female characters
in 1985-1987. Master degree thesis
in Communication Arts Chulalongkorn
University.
Sungpetch, S. (2009). Art Exhibition
Programme “The Colour of Life
72 years Suthep Sungpetch”.
Bangkok: Amarin Printing &
Publishing.
Suwanpakdee, P. (2016). Thai social context in
Apichatpong Weerasethakul ‘s
films. Global Journal of Arts
Education. 6(2), 46-52.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09/03/2019