ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ของกลุ่มผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่ง

  • อภิรดี เมืองเดช
  • เพ็ญศรี ปักกะสีนัง
  • สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม

คำสำคัญ:

ตัวแบบ, มะม่วง, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจของกลุ่มผู้ส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างจานวน 69 คนด้วยวิธีการจับสลากจากบัญชีรายชื่อผู้ส่งออก เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความความเที่ยงตรงและ ความเชื่อมั่นอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์ตัวแบบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แนวทางการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจของกลุ่มผู้ส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับอิทธิพลมาจาก 4 ปัจจัยได้แก่ 1) ด้านการจัดการโดยรวม 2) ด้านห่วงโซ่คุณค่า 3) ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป และ4) ด้านคู่แข่งขัน เมื่อวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 4 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกันอย่างมีนัยสาคัญตามสถิติ โดยมีความเชื่อถือได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ตัวแปรห่วงโซ่คุณค่า และสภาพแวดล้อมทั่วไปมีความเชื่อถือได้สูงที่สุด และมีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bateman, T.S. and Snell, S.A. (2013).
Management: Leading &
Collaborating in a Competitive
World. (9thed).New York:McGraw
Hill Companies, Inc.
David,M. and Sutton, C. D. (2011). Social
Research an Introduction. (2nded).
London: SAGE.
Engel, R. J. and Schutt, R. K. (2005). The
Practice of Research in Social
Work .NewYork: SAGE.
Gilbert, R., Loxley, D., Tomley, S.and
Walisiewicz, M. (2014). The
business book.London: Dorling
Kindersley Limited.
Jump, N. (1978). Psychometric Theory.
(2nded). New York: McGraw Hill.
Maldifassi, O. J. and Caorsi, C.J. (2012).
Export success Factors of Smalland
Medium-Sized Firmsin Chile.
Journal of Small Business and
Enterprise Development, 21(3),
450 – 469.
Sorensen, E.H. and Madsen, K.t. (2012).
Strategic Orientations and Export
Market Success of Manufacturing
Firms, International Marketing
Review, 29(4), 424 – 441.
Wheelen, T.L. and Hunger, J.D. (2012).
Strategic Management and
Business Policy. (13thed).
New Jersey:Pearson Education, Inc.
Yamane, T. (1967). Statistics, an
Introductory Analysis.(2ndEd).
New York: Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09/04/2019